USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Viik­ko Ear­har­tin traa­gi­sen ka­toa­mi­sen jäl­keen mo­net len­to­ko­nei­den ja lai­vo­jen säh­köt­tä­jät il­moit­ti­vat kuu­le­van­sa hä­tä­sig­naa­lin Gard­ner Is­land -saa­ren lä­his­töl­tä. On hy­vin mah­dol­lis­ta, et­tä Earhart lä­het­ti hä­tä­sa­no­man siel­tä jou­dut­tu­maan han­ka­luuk­siin il­mas­sa, mut­ta kum­ma kyl­lä alu­eel­ta ei löy­ty­nyt mi­tään. Kuusi­kym­men­tä vuot­ta myö­hem­min jouk­ko kiin­nos­tu­nei­ta te­ki alu­eel­la jäl­leen et­sin­tö­jä ja löy­si esi­nei­tä, jot­ka oli­si­vat voi­neet ol­la Ear­har­tin vaat­tei­den jään­tei­tä, mut­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa voi ih­me­tel­lä, mi­ten nii­tä ei oli­si löy­det­ty ai­em­mis­sa et­sin­nöis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.