MIS­SÄ ON JIMMY HOFFA?

EH­KÄ SE OLI MAFIAMURHA, MUT­TA TIETÄÄKÖHÄN KU­KAAN, MI­TÄ JIMMY HOFFALLE TA­PAH­TUI?

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Jimmy Hof­fan sa­la­pe­räi­nen ka­toa­mi­nen on yksi ny­ky-Yh­dys­val­tain myyt­tien myy­teis­tä. Kos­ka ku­kaan ei tie­dä, mis­sä en­ti­sen am­mat­ti­liit­to­po­mon ruumis on, sii­tä on esi­tet­ty lu­kui­sia teo­rioi­ta. Si­tä­kin mie­len­kiin­toi­sem­paa on se, et­tä vaik­ka kaikki ovat yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä Jimmy Hoffa on kuol­lut, sen enem­pää Det­roi­tin po­lii­si kuin FBI ei ole kyen­nyt löy­tä­mään mur­haa­jia. Mur­haa­jien hen­ki­löl­li­syys on yh­tä suu­ri mys­tee­ri kuin uh­rin ruu­miin olin­paik­ka.

Ja­mes Ridd­le Hoffa syn­tyi 14. hel­mi­kuu­ta 1913 In­dia­nas­sa pie­nes­sä Brazi­lin kau­pun­gis­sa. Hän pää­si töi­hin suu­ren elin­tar­vi­ke­ket­ju Kro­ge­rin va­ras­tol­le ja liittyi am­mat­ti­liit­toon ni­mel­tä In­ter­na­tio­nal Brot­her­hood of Teams­ters. Siel­lä hän ete­ni ural­laan ja vuon­na 1957 hä­nes­tä tu­li am­mat­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, ja sii­nä teh­tä­väs­sä hän jat­koi ai­na vuo­teen 1971.

Teams­ter­sin pu­heen­joh­ta­ja-ai­ka­naan Hoffa se­kaan­tui ma­fi­aan ja lait­to­maan toi­min­taan. Robert F. Kennedy sel­vit­ti 1950- ja 1960-lu­vuil­la Hof­fan toimintaa ja hä­net tuo­mit­tiin sii­tä, et­tä oli yrit­tä­nyt vai­kut­taa tuo­miois­tui­men ju­ryyn ta­pauk­ses­sa, jos­sa hän­tä syy­tet­tiin lah­jus­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta kul­je­tus­yri­tyk­sel­tä. Vuon­na 1967 Hoffa tuo­mit­tiin kah­dek­sak­si vuo­dek­si van­ki­laan. Pre­si­dent­ti Nixon pur­ki tuo­mion vuon­na 1970, mut­ta yksi va­paut­ta­mi­sen eh­dois­ta oli se, et­tä Hof­fan oli luo­vut­ta­va toi­min­nas­taan am­mat­ti­lii­tos­sa vuo­teen 1980 as­ti .

Tämä ei juu­ri­kaan het­kaut­ta­nut Hof­faa, vaan hän al­koi sa­man tien pyr­kiä jäl­leen val­taa­se­maan am­mat­ti­lii­tos­sa. Vuon­na 1975 hän oli jo on­nis­tua, mut­ta se ei puo­les­taan so­pi­nut ma­fian suun­ni­tel­miin. Ri­ko­sor­ga­ni­saa­tiol­la oli ol­lut on­gel­mia Hof­fan kans­sa, ja se toi­voi, et­tä hä­nen seu­raa­jan­sa Frank Fitz­sim­mons oli­si jous­ta­vam­pi. Voi ol­la, et­tä Hof­fan kiel­to toi­mia am­mat­ti­lii­tois­sa rau­ke­ai­si, mut­ta kos­ka hä­nel­lä oli us­kol­li­nen kan­nat­ta­ja­jouk­ko Teams­ters Unio­nis­sa, hä­net saa­tet­tiin myö­hem­min hy­vin­kin va­li­ta uu­del­leen pu­heen­joh­ta­jak­si. Si­tä mafia ei ha­lun­nut tie­tää.

Kes­ki­viik­ko­na 30. hei­nä­kuu­ta 1975 Hoffa läh­ti Mac­hus Red Fox Res­tau­rant -ra­vin­to­laan Det­roi­tin Six Mi­le Road -ka­dul­le. Hän ai­koi ta­va­ta siel­lä jon­kun, mut­ta kos­kaan ei ole sel­vin­nyt ke­net. Hof­fan tie­det­tiin ole­van vai­no­har­hai­nen, jo­ten sen täy­tyi ol­la joku, jo­hon hän luot­ti. Hä­net näh­tiin vii­mei­sen ker­ran elos­sa tuon ra­vin­to­lan park­ki­pai­kal­la noin klo 14.30. Sen jäl­keen hän ka­to­si ei­kä il­mes­ty­nyt enää min­ne­kään muu­al­le kuin myyt­tei­hin ja ar­vai­lui­hin.

"DONALD FRANKOS KER­TOI PLAYBOY-LEHDELLE, ET­TÄ HOFFA ON HAU­DAT­TU AMERIKKALAISEN JALKAPALLONJOUKKUEEN NEW YORK GIANTSIN KOTIKENTÄN MAALIALUEELLE."

VII­MEI­NEN LEPOSIJA

Jimmy Hof­fan vii­mei­nen leposija on yhä mys­tee­ri ja teo­riat sen si­jain­nis­ta vaih­te­le­vat us­ko­mat­to­mas­ta ma­kaa­be­riin. Yh­den ta­ri­nan mu­kaan hän on La­ke Mic­hi­gan -jär­ven sy­vyyk­sis­sä, kun taas kar­mi­vin aja­tus on pe­räi­sin ma­fio­so Donald "To­ny The Greek" Fran­ko­sil­ta, jo­ka ker­toi Playboy-lehdelle, et­tä Hoffa on hau­dat­tu amerikkalaisen jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een New York Giantsin kotikentän maalialueelle. Us­kot­ta­vam­mat teo­riat ker­to­vat ruu­miin ole­van hau­dat­tu­na os­tos­kes­kuk­sen pe­rus­tuk­siin, kun taas FBI on il­moit­ta­nut, et­tä Hof­fan vii­mei­nen leposija on kie­hu­van kuu­mas­sa sin­kin su­la­tusuu­nis­sa det­roi­ti­lai­ses­sa au­to­teh­taas­sa.

SEIS!

FBI ta­ka­va­ri­koi au­ton, jos­sa ma­fio­so Char­les "Chuc­kie" O'Brien ajoi sa­ma­na päi­vä­nä, kun Hoffa ka­to­si. Se oli uusi Mercu­ry Broug­ham, jon­ka omis­ti Jo­seph Giaca­lo­ne. Po­lii­si­koi­rat löy­si­vät Hof­fan ha­jun au­ton ta­ka­pen­kil­tä ja li­säk­si siel­tä löy­tyi hä­nen ver­taan ja iho­hiuk­ka­sia. O'Brien väit­ti, et­tä ve­ri oli pe­räi­sin ka­las­ta, jo­ta hän se­lit­tä­mät­tö­mäs­tä syystä oli vie­mäs­sä ys­tä­väl­leen.

VÄIS­TÄ­MÄ­TÖN LOPPU

Ken pe­to­jen kans­sa seu­rus­te­lee, va­rus­tau­tu­koon pu­re­ma­jäl­kiin. Ai­noa, mikä erot­taa tä­män muis­ta ma­fia­mur­his­ta on kaik­kien jäl­kien puut­tu­mi­nen. Si­tä tu­kee myös te­ki­jän hil­jai­suus. Jos joku oli­si löy­tä­nyt Hof­fan ruu­miin, se oli­si jo­ka ta­pauk­ses­sa ol­lut vain pie­ni si­vu­huo­mau­tus ma­fian ve­ri­ses­sä his­to­rias­sa. Ma­fia­mur­hak­si se oli tur­han tar­kas­ti teh­ty, sa­no­vat­pa sa­la­liit­toeks­per­tit mi­tä ta­han­sa.

Hoffa ja hä­nen poi­kan­sa Ja­mes, jos­ta tu­li ai­ka­naan myös Teams­ters Unio­nin pu­heen­joh­ta­ja.

Hof­fal­la oli mo­nia vi­hol­li­sia ja hän­tä syy­tet­tiin mo­nis­ta asiois­ta elä­män­sä ai­ka­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.