USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Jot­kut Kel­lyn ta­pauk­seen pe­reh­ty­neet ovat si­tä miel­tä, et­tä hä­nen kuo­le­maan­sa liittyi it­se asias­sa pal­jon suu­rem­pi sa­la­liit­to, jo­hon liit­tyen vä­hin­tään 20 maa­il­man joh­ta­vaa mik­ro­bio­lo­gia oli kuol­lut hä­mä­ris­sä olo­suh­teis­sa yh­den vuo­den ku­lues­sa. Mo­net näis­tä tut­ki­jois­ta, ku­ten venäläinen loik­ka­ri Vla­di­mir Pa­sesj­nik, oli työs­ken­nel­lyt Kel­lyn kans­sa. Var­mak­si to­det­tu­ja kuo­lin­ta­pauk­sia ovat muun muas­sa Be­ni­to Que (ta­pet­tiin Mia­mis­sa), Robert M. Schwartz (puu­ko­tet­tiin kuo­li­aak­si, "ri­tu­aa­li­mur­ha"), Ngu­yen Van Set (kuo­li la­bo­ra­to­rion pa­kas­ti­meen) ja Ta­nya Holz­mayer, jon­ka tap­poi hä­nen kol­le­gan­sa mik­ro­bio­lo­gi Gu­yang Huang.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.