9. Bar­re

ShapeUp - - MAT & DIET -

Cross­fit har bli­vit mainstream så 2015 är den­na light­ba­lett på al­las läp­par. Bar­re häm­tar in­spi­ra­tion från skulp­te­ran­de ba­let­tupp­värm­ning­ar och väx­er nu som var­dags­trä­ning­en för var och varan­nan Svens­son. Du trä­nar upp styr­ka, kropps­kon­troll, bål­sta­bi­li­tet samt ba­lans. Rum­pan chockträ­nas och du kom­mer att för­bätt­ra din håll­ning med des­sa ba­lettin­spi­re­ra­de pi­la­tes­klas­ser. Du rör dig med snab­ba och lång­sam­ma rö­rel­ser och spar­kar med be­nen sam­ti­digt som du hål­ler i ba­lett­stång­en. Fle­ra stu­di­os finns re­dan i USA och även Sve­ri­ge har grep­pat rib­ban. På med ba­lettskor­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.