CROSS­FIT Sekt el­ler sex­pack?

ShapeUp - - TRANING - Av SAN­NA ERIKS­SON

HAR BOX­EN BLI­VIT DITT HEM, AMRAP DITT LED­ORD OCH ÄR DA­GENS WOD DET FÖRS­TA DU KOL­LAR PÅ MOR­GO­NEN? VÄL­KOM­MEN TILL CROSS­FIT-SEK­TEN!

ro­lig, sä­ger den per­son­li­ga trä­na­ren och kostråd­gi­va­ren Teresa Pek­ka­nen.

Hon an­slöt sig till en box för knappt ett år se­dan och trä­nar nu cross­fit fem gång­er i vec­kan. Re­sul­tat, in­spi­ra­tion och tips de­lar hon med sig av på sin blogg Tu­m­a­dres.se. Att så många in­om just cross­fit väl­jer att va­ra väl­digt ak­ti­va på so­ci­a­la me­di­er, med till­hö­ran­de bil­der på sex­pack och ny­bliv­na re­kord, tyc­ker hon in­te är det mins­ta kons­tigt.

– När man hit­tar en ny hob­by som man tyc­ker väl­digt myc­ket om så vill man be­rät­ta om det för al­la. Om man dess­utom blir bätt­re och bätt­re så vill man gär­na de­la med sig av si­na fram­steg, sä­ger hon.

Det är in­te ba­ra i Sve­ri­ge som cross­fit har bli­vit en så oer­hört po­pu­lär trä­nings­form. I USA har tren­den på­gått un­der fle­ra år och många kän­di­sar som of­ta hyl­las för si­na at­le­tis­ka krop­par har an­slu­tit sig. Ex­em­pel­vis har mus­kelpa­ke­ten Ca­me­ron Di­az och Jessica Al­ba svar­vat fram si­na krop­par med de hö­gin­ten­si­va öv­ning­ar­na.

– De störs­ta för­de­lar­na kropps­ligt är att re­sul­tat kom­mer re­la­tivt snabbt i nå­gon form av fy­sisk egen­skap, som ex­em­pel­vis styr­ka, kon­di­tion, ko­or­di­na­tion, rör­lig­het, ut­hål­lig­het, ba­lans, kropps­kon­troll, sta­bi­li­tet el­ler ex­plo­si­vi­tet, sä­ger Teresa.

Men de som in­te är li­ka för­tjus­ta i trä­nings­for­men po­äng­te­rar gär­na den

De störs­ta för­de­lar­na kropps­ligt är att re­sul­ta­ten kom­mer re­la­tivt

snabbt.”

höga ska­de­ris­ken. En­ligt en un­der­sök­ning gjord av Ohio Uni­ver­si­ty tving­as un­ge­fär 16 pro­cent slu­ta med cross­fit på grund av över­an­sträng­ning el­ler ska­dor. Fors­kar­na stu­de­ra­de 54 del­ta­ga­re som trä­na­de cross­fit un­der 10 vec­kor och vid un­der­sök­ning­ens slut var ba­ra 45 kvar. Res­ten var för ska­da­de för att kun­na slut­fö­ra ex­pe­ri­men­tet. Men det ser an­norlun­da ut idag, me­nar Teresa Pek­ka­nen.

– När cross­fit var nytt och spor­ten mer el­ler mind­re en­bart gick ut på att ut­fö­ra många mo­ment i hög in­ten­si­tet tror jag att ska­de­ris­ken var be­tyd­ligt hög­re än vad den är idag. Nu finns väl­ut­bil­da­de coacher som är väl med­vet­na om ris­ker­na och är må­na om si­na med­lem­mars häl­sa, sä­ger hon.

I en ty­pisk cross­fit­klass in­går of­ta rör­lig­het, tek­nik­ge­nom­gång och stretch för att mi­ni­me­ra ska­de­ris­ken, för­kla­rar Teresa Pek­ka­nen.

Med and­ra ord går det att an­slu­ta sig till sek­ten ut­an att ris­ke­ra var­ken över­mäk­tig hets el­ler trä­nings­re­la­te­ra­de ska­dor. Lyss­na på din egen kropp och tit­ta ba­ra på de so­ci­a­la me­di­e­kon­to­na som mo­ti­ve­rar dig, in­te de som het­sar dig.

– Det vo­re trå­kigt om cross­fit­kon­ton upp­lev­des som hets, ef­tersom trä­ning i al­la dess for­mer är nå­got po­si­tivt och nå­got som krop­pen och knop­pen mår bra ut­av. Att det flo­re­rar myc­ket cross­fit i so­ci­a­la me­di­er ser jag som nå­got upp­munt­ran­de och in­spi­re­ran­de. Jag hop­pas att fler ser det på sam­ma sätt!, sä­ger Teresa Pek­ka­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.