På omslaget

ShapeUp - - INNEHÅLL -

FRÅN SU­PER­MO­DELL TILL FILM­STJÄR­NA – RO­SIE HUN­TINGTON-WHITE­LEY LYC­KAS MED ALLT HON TAR SIG FÖR. DEN UT­VAND­RA­DE BRIT­TEN BE­RÄT­TAR HUR HON HÅL­LER KROP­PEN SOM GJORT ALLT MÖJ­LIGT I FORM OCH PAS­SAR PÅ ATT AV­SLÖ­JA VAD HON EGENT­LI­GEN TYC­KER OM LOS ANGELES HIKINGTREND. DESS­UTOM: ROSIES PT BE­RÄT­TAR OM SUCCÉDIETEN SOM ÄR LI­KA EN­KEL ATT FÖL­JA SOM GOD. (DET FINNS TILL OCH MED PLATS FÖR LI­TE FUSK!)

HON ÄR EN AV VÄRL­DENS STÖRS­TA MO­DEL­LER OCH NU ÄR RO­SIE HUN­TINGTON WHITE­LEY AKTUELL MED SIN AND­RA BIO­FILM. VI HAR TA­GIT RE­DA PÅ VIL­KEN TRÄ­NING, OCH VIL­KEN MAT, SOM FOR­MAT SU­PER­KROP­PEN SOM GJOR­DE ALLT MÖJ­LIGT. Av JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM

Bur­ber­ry. Marks & Spencer. Victo­ria’s sec­ret. Hon har gjort dem al­la, plus om­slag för ota­li­ga av värl­dens he­tas­te mo­de­ma­ga­sin. Och nu är hon bio­ak­tu­ell, med sin and­ra film. Men vi tar det från bör­jan. Ro­sie Hun­tington White­ley föd­des i De­von i söd­ra Eng­land 1987. Hon sig­na­des som mo­dell när hon var 16 och det förs­ta job­bet var en jeans­re­klam för Le­vis.

– Jag har alltid an­setts va­ra främst en kom­mer­si­ell mo­dell. Jag var ba­ra 16 när jag bör­ja­de, vil­ket är ga­let, och när jag dök upp på castings bru­ka­de de tit­ta på mig och sä­ga ”Hon ser för helyl­le ut. Hon är för nyt­tig!”. Och det är då­ligt var­för..? Så jag bru­ka­de tänk­te ”Tack, jag tar det som en kom­pli­mang”. Jag gil­lar ju det or­det, nyt­tig, så det är svårt att tän­ka på det som nå­got ne­ga­tivt, be­rät­tar hon för the Edit.

Från mo­dell till skå­de­spe­la­re

Det var först 2008, när hon er­sat­te Agy­ness Deyn i Bur­ber­rys höst­vin­ter­kam­panj, som det bör­ja­de loss­na på rik­tigt. Hon sig­na­des som en av Victo­ri­as sec­ret’s världs­be­röm­da äng­lar och kam­pan­jer, vis­ning­ar och om­slag följ­de. 2011 tog hon ste­get in i film­värl­den med en roll i ”Trans­for­mers: Dark of the moon”, där hon er­sat­te Me­gan Fox. Och nu är hon aktuell med ”Mad max: Fu­ry ro­ad” där hon spe­lar en sexslav som rym­mer till­sam­mans med ett rik­tigt bad ass (spe­lat av Char­li­ze The­ron).

– Jag trod­de ald­rig att jag skul­le va­ra här. Om nå­gon ha­de be­rät­tat för mig när jag var 14 år att jag skul­le va­ra en mo­dell vid 16 skul­le jag ha skrat­tat. Så vi får se vad som hän­der i fram­ti­den. Jag har ing­en stor­sla­gen plan, sä­ger hon till the Te­le­graph.

Nju­ter av att trä­na

Up­pen­bar­li­gen väl­sig­na­des hon med dröm­ge­ner, men hon sli­ter ock­så för att be­hål­la sin su­per­kropp. Hon trä­nar yo­ga, kick­box­ning, boxning och går på gym­met så of­ta hon kan.

– Trä­ning är var allt bör­jar för mig. Jag trä­nar hårt med en per­son­lig trä­na­re, men det är ba­ra de se­nas­te åren som jag verk­li­gen bör­jat nju­ta av det, sä­ger hon till the Te­le­graph.

Ny­li­gen flyt­ta­de hon och pojk­vän­nen Ja­son Statham till Los Angeles där hon gått all in på ame­ri­kans­ka väst­kus­tens hur­ti­ga livs­stil.

– Mi­na da­gar be­står av rid­ning, sur­fing, hänga på stran­den, simning och här­li­ga pro­me­na­der, be­rät­tar hon.

– Jag vet att al­la i Los Angeles kal­lar det för hi­king, men jag för­sö­ker lå­ta bli att gö­ra det. Det är egent­li­gen ba­ra pro­me­na­der längs smut­si­ga sti­gar. Jag minns när jag blev med­bju­den på min förs­ta ”LA hi­ke” och jag sva­ra­de att jag in­te ha­de någ­ra vand­rings­käng­or med mig. De ba­ra tit­ta­de på mig och sa att det en­da jag be­höv­de var flip­flops. Jag var typ ”Vad är det här för slags hi­ke egent­li­gen?” En hi­ke för nå­gon från De­von är att gå upp för en klip­pa i vand­rings­käng­or!

Be­satt av yo­ga

Ett nytt in­tres­se för Ro­sie är yo­ga. Fa­vo­ri­tyo­ga­for­men är vi­nya­sa flow. – Jag är be­satt av yo­ga. Jag träf­fa­de en tjej i LA, Clai­re Gre­a­ves, och hon har va­rit min yo­ga­lä­ra­re de se­nas­te två åren. Jag bru­kar pre­sen­te­ra hen­ne som ”Det här är Clai­re, hon för­änd­ra­de mitt liv”, be­rät­tar Ro­sie för Vo­gue.

Se­dan hon bör­ja­de trä­na yo­ga har hen­nes syn på trä­nings­for­men för­änd­rats.

– Jag har alltid tänkt att yo­ga är li­te för hip­pi­e­flum­migt, med mäs­san­de och sånt där. Det är gans­ka av­tän­dan­de för många män­ni­skor. Men jag gick på en klass med Clai­re, och hon är un­der­bar! Yo­ga är sär­skilt bra in­nan en plåt­ning, för det sträc­ker ut he­la krop­pen. När man gör en plåt­ning har du klac­kar på dig he­la da­gen och står i kons­ti­ga po­si­tio­ner, och du kanske häng­er upp­och­ner och svan­kar med ryg­gen he­la da­gen. Det kan va­ra este­tiskt snyggt, men det är ofatt­bart obe­kvämt. Så mas­sage är en vik­tig del av min häl­so­ru­tin ock­så. Och jag går till en ki­ro­prak­tor ock­så.

Grö­na jui­cer och smoot­hi­es

Att rö­ra på sig kom­mer na­tur­ligt för Ro­sie, med en mam­ma som är fit­nes­sin­struk­tör (”Vi fick ald­rig sit­ta och tit­ta på te­ve el­ler spe­la da­tor­spel som barn”). Och ef­tersom bå­da de fil­mer hon gjort va­rit ac­tion­fil­mer har in­spel­ning­ar­na krävts en del fy­sis­ka pre­sta­tio­ner. Ro­sie gjor­de en hel del av si­na stunts­ce­ner själv.

– Det var myc­ket spring­an­de i hög­klac­kat, så det var vik­tigt att va­ra stark i krop­pen och öva upp ba­lan­sen.

För att stär­ka upp rum­pa och höf­ter gjor­de hon mör­dan­de många ut­fall, squats, höft­lyft och sta­tisk trä­ning som plan­kan.

Men det hand­lar såklart en hel del om kos­ten ock­så. För att maxa trä­ning­en gjor­de och drack hon grö­na jui­cer.

– Om nå­gon ha­de be­rät­tat för mig för ett år se­dan att jag skul­le dricka så­dant här ha­de jag skrat­tat! Men drick ett glas sånt här och du får mas­sor med ener­gi!, sä­ger hon till Vo­gue.

– Om jag in­te har tid för fru­kost på mor­go­nen, vil­ket sker gans­ka of­ta, så gör jag en smoot­hie. Ba­na­ner, frukt och li­te man­delsmör för att gö­ra det gott. Se­dan släng­er jag ner min lin­ol­ja och ko­kos­ol­ja. Jag gör ock­så en ba­ra på grön­sa­ker, och den sma­kar un­der­bart.

Kör på cle­an ea­ting

På plåt­nings­da­gar är snab­ba kol­hyd­ra­ter och gas­bildan­de mat ett big no-no, men an­nars har Ro­sie ing­et emot pom­mes frit­tes och en snabb­mats­bur­ga­re då och då.

– Jag är en foodie, jag äls­kar mat, så jag för­sö­ker att in­te sät­ta upp för­bud för mig själv. Men jag äter myc­ket sal­lad, och jag har pre­cis bör­jat skä­ra ner på rött kött. Mest för att jag ba­ra in­te var su­gen på det läng­re. Se­dan jag gjor­de det har jag märkt hur myc­ket lät­ta­re och bätt­re jag kän­ner mig. Men det är in­te så att jag ald­rig kom­mer att äta kött igen och jag äter fisk och kyck­ling, sä­ger hon till Vo­gue. Se­dan flyt­ten till Los Angeles har hon ock­så upp­täckt det ve­gans­ka kö­ket.

– Ef­tersom jag bott i LA i tre år har jag bli­vit mer öp­pen för an­norlun­da sa­ker. De har rik­tigt ut­sök­ta ve­gans­ka re­stau­rang­er där. Du kan ta ett gott glas rött och äta en rik­tigt ut­sökt mål­tid som in­te känns så­där trå­kigt nyt­tigt.

I öv­rigt fö­re­drar hon cle­an ea­ting, allt­så mat ut­an en mas­sa till­sat­ser. Det på­min­ner hen­ne om upp­väx­ten på går­den i söd­ra Eng­land.

– Tänk på allt som finns i pro­ces­sad och ma­ni­pu­le­rad mat. Ibland kan du gå in i en mat­bu­tik och se att al­la äpp­len har ex­akt sam­ma färg och stor­lek, men det är ju in­te så äpp­len ska se ut. Gå till en eko­lo­gisk äp­pel­od­ling så ser du att äpp­le­na vis­ser­li­gen är li­te ojäm­na ibland, men de sma­kar ock­så så myc­ket bätt­re, sä­ger hon.

Ro­sie och Ja­mes möt­tes för fle­ra år se­dan och han har va­rit hen­nes PT se­dan dess. Hon är ett så stort fan att hon till och med skri­vit för­or­det till hans bok ”Cle­an & le­an: Flat tum­my fast”.

”Ge­nom att job­ba med Ja­mes har jag lärt mig att det är ge­nom att fo­ku­se­ra på en häl­so­sam kropp som du fak­tiskt kan upp­nå al­la des­sa sa­ker, och det snab­ba­re än jag nå­gon­sin trod­de var möj­ligt. Och för­res­ten, ing­en kan få en mage li­ka platt som Ja­mes kan!” skri­ver hon.

Trots att di­e­ten ald­rig mark­nads­förts har de som föl­jer den bli­vit så en­tu­si­as­tis­ka att den så kal­la­de Cle­an & le­an-di­e­ten bland an­nat rös­tats fram som ”best in bu­si­ness”.

Di­e­ten fö­re­språ­kar färsk mat, så nä­ra sitt ur­sprungs­sta­die som möj­ligt. Ing­et till­satt soc­ker, max en kopp kaf­fe per dag och ing­en al­ko­hol. Tan­ken är att du ska sat­sa på nä­rings­rik mat som ger dig ener­gi sna­ra­re än en ber­goch­dal­ba­na av kof­fe­in och soc­ker.

– Or­det ”Cle­an” syf­tar på en kropp som ef­fek­tivt kan ta hand om gif­ter – en som kan han­te­ra det som då och då slin­ker ner (som ett glas vin el­ler en cho­klad­bit) och ren­sa ut det på ett ef­fek­tivt sätt, sä­ger Ja­mes Dui­gan, man­nen bakom di­e­ten, till Daily­mail.

Att ban­ta el­ler kö­ra en di­et som för­bju­der kol­hyd­ra­ter, skär bort he­la mat­grup­per el­ler krä­ver att du ska väga och mä­ta mat tror han in­te alls på.

– Den sor­tens di­e­ter är ett to­talt tids­lö­se­ri. Det kanske hjäl­per dig att gå ner en stor­lek till­fäl­ligt men det är vikt som kom­mer kom­ma till­ba­ka ef­tersom din kropp till slut är så full med gif­ter och det är helt ohåll­bart. Vem vill le­va så? Den on­da cir­keln av att ban­ta, må då­ligt, gå ner i vikt och se­dan öka i vikt

igen rul­lar på för alltid då, för­kla­rar han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.