Skål för Som­ma­ren

Som­mar är so­lens, och af­ter wor­kens, hög­tid. Vi vet vil­ka drin­kar som är minst syn­di­ga!

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Hör­de vi AW? Här är drin­kar­na det är fritt fram att un­na sig i som­ma­ren. (Åt­minsto­ne ibland.)

Mo­ji­to (200 kcal)

En mo­ji­to in­ne­hål­let för­vå­nan­de nog ba­ra en te­sked soc­ker. Dess­utom är den un­der­bar sval­kan­de och frisk, sam­ti­digt som myn­tan gör un­der­verk för se­ga skal­lar. Bot­ten upp!

Cos­mo­po­li­tan (213 kcal)

Att blan­da många spritsor­ter ga­ran­te­rar of­tast en rik­tig ka­lori­bomb, men klas­si­kern cos­mo­po­li­tan står sig fak­tiskt rik­tigt bra trots en bas på vod­ka, Co­in­treau och tran­bär­sjuice.

Tequi­la sun­ri­se (170 kcal)

Det var in­te igår man be­ställ­de in den här ret­rod­rin­ken, men ef­ter att ha sett ka­lo­ri­mäng­den är vi be­red­da att tän­ka om. Den in­ne­hål­ler näm­li­gen he­la 80 ka­lo­ri­er mind­re än till ex­em­pel en mar­ga­ri­ta!

White rus­si­an (257 kcal)

Är mjölk­drin­kar din grej? De är in­te de sma­las­te al­ter­na­ti­ven på drink­me­nyn, men på som­ma­ren är det and­ra sa­ker än häl­so­tan­kar­na som får sty­ra. White rus­si­an är det bäs­ta al­ter­na­ti­vet i sam­man­hang­et. Che­ers ma­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.