ät Vad du Vill - Ut­an att gå Upp i Vikt

MIND­FUL EA­TING HAND­LAR OM ATT NÅ DEN VIKT SOM ÄR HÄL­SO­SAM FÖR JUST DIG, UT­AN EN MAS­SA KRÅNG­LI­GA REGLER. DAGS ATT BLI EN MED­VE­TEN ÄTARE!

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM

Tänk om det fanns en di­et där du kun­de äta pre­cis vad du vill, pre­cis he­la ti­den. Ut­an att gå upp i vikt. Håll i dig nu, för... det finns! Kostråd­gi­va­ren Elin Borg för­kla­rar hur.

Pa­leo, 5:2, LCHF, GI – det finns en hel upp­sjö di­e­ter där ute och vi svens­kar är duk­ti­ga på att hop­pa på dem. De sprids via so­ci­a­la me­di­er, lunch­rum och in­te minst kvälls­tid­ning­ar­nas löp­sed­lar och får snabbt en de­di­ke­rad ska­ra fräls­ta föl­ja­re, top­pat med ett par en­ga­ge­ra­de hän­fö­ra­re som för­sva­rar di­e­ten i frå­ga i varen­da tid­ning och mor­gon­sof­fa. Of­tast är det nå­got som ska ute­slu­tas: Fett, kol­hyd­ra­ter, glu­ten. Och så mitt i allt det där dy­ker mind­ful ea­ting upp och häv­dar att du ba­ra be­hö­ver en en­da re­gel. Att du får äta pre­cis vad du kän­ner för. He­la ti­den. Den le­dan­de fö­re­språ­ka­ren bakom den här tillå­tan­de di­e­ten är Elin Borg, kostråd­gi­va­re, socionom och fö­re­lä­sa­re. Hon är se­nast aktuell med boken ”Mind­ful ea­ting”. – Me­to­den hjäl­per dig att bli mer med­ve­ten i ditt ätan­de, att bli mer med­ve­ten om var­för du äter som du gör och hur du äter den mat du äter. Du lär dig lyss­na på din kropps sig­na­ler om vil­ken mat du be­hö­ver, hur of­ta du be­hö­ver äta och hur sto­ra por­tio­ner din kropp be­hö­ver, för­kla­rar hon.

Lär dig iden­ti­fi­e­ra sug

Den som föl­jer di­e­ten lär sig kän­na skill­nad mel­lan hung­er, sug och mätt­nad, vil­ket gör det lät­ta­re för dig att till­go­do­se just din kropps be­hov. Det är sär­skilt bra för dig som pro­vat fle­ra di­e­ter, med va­ri­e­ran­de re­sul­tat.

– Många svens­kar är i dag väl­digt styr­da av di­e­ter. De har fast­nat i jo­jo­bant­nings­fäl­lan och pend­lar upp och ner i vikt. Mind­ful ea­ting hand­lar om lång­sik­ti­ga per­ma­nen­ta änd­ring­ar i för­hål­lan­det till mat och ätan­det som gör att du till­go­do­ser din kropps be­hov och slipper den fix­e­ring kring mat och ätan­de som upp­tar många svenskars tid och som gör dem stres­san­de och oro­li­ga, sä­ger Elin Borg.

Tan­ken bakom mind­ful ea­ting är att när du lär dig äta ef­ter krop­pens sig­na­ler så hjäl­per det dig att nå den vikt som din kropp mår bäst av att väga.

– Vå­ra krop­par vet pre­cis hur många ki­lon de helst vill väga och är al­la in­ställ­da på att vil­ja nå en na­tur­ligt häl­so­sam vikt. Det in­ne­bär att om du är över­vik­tig el­ler un­der­vik­tig så hjäl­per mind­ful ea­ting dig att nå en nor­mal­vikt, för­kla­rar Elin Borg.

Många av oss äter för and­ra an­led­ning­ar än att vi är hung­ri­ga. Det kan hand­la om att vi är uttrå­ka­de, stres­sa­de el­ler oro­li­ga – det klas­sis­ka småä­tan­det som var­ken gör mid­je­måt­tet el­ler di­na tän­der någ­ra tjäns­ter. – När du som äter av and­ra an­led­ning­ar än att du är hung­rig blir mer med­ve­ten i ditt ätan­de så äter du mind­re och tap­par ki­lon. Det som är så fan­tas­tiskt med mind­ful ea­ting är att du se­dan be­hål­ler den mer häl­so­sam­ma vik­ten ef­tersom mind­ful ea­ting hand­lar om lång­sik­ti­ga för­änd­ring­ar och ger be­stå­en­de vikt­för­änd­ring­ar, sä­ger Elin Borg.

Mins­kad risk för osund fix­e­ring

Men är in­te det­ta då än­nu en di­et som tving­ar oss att tän­ka ex­tremt myc­ket på vad vi stop­par i mun­nen? Tvärtom, sä­ger Elin Borg. Hon me­nar att de osun­da fix­e­ring­ar många har vi ma­ten för­svin­ner ge­nom med­ve­tet ätan­de.

– Det är ju fak­tiskt tvärtom, att mind­ful ea­ting hjäl­per dig att kom­ma bort från al­la de stres­san­de och kon­trol­le­ran­de tan­kar som många av oss har kring mat, ätan­de och trä­ning. Det finns inga rätt el­ler fel in­om mind­ful ea­ting ut­an det hand­lar ba­ra om att du är ny­fi­ket när­va­ran­de i hur i din kropp och kän­ner ef­ter vad din kropp be­hö­ver. Du lär dig att han­te­ra och trä­na bort tan­kar kring hur du bor­de äta, vad som är bra och då­lig mat och fram­förallt så lä­ra dig att han­te­ra

käns­lor av skuld och skam kring ätan­det. Det in­ne­bär att när du äter så är du när­va­ran­de i vad du gör just då, och när du in­te äter kan du släp­pa mat­tan­kar­na. Må­let är ätan­det ska bli lust­fyllt och av­slapp­nat.

Slipp al­la di­ett­ren­der

Ef­tersom vi är va­na vid di­e­ter som dik­te­rar för oss hur vi ska le­va kan det här sät­tet att tän­ka kring mat kän­nas li­te nytt och flum­migt. Men Elin Borg häv­dar att det är pre­cis tvärtom.

– Det är ett väl­digt kon­kret verk­tyg, för finns det nå­got mer kon­kret än att ba­ra lyss­na på din kropp? Di­e­ter kom­mer och går, vil­ket många upp­le­ver som väl­digt stres­san­de. Vad som är rätt att äta idag be­hö­ver in­te alls va­ra det­sam­ma som vad som är rätt att äta imor­gon. Men din kropps eg­na sig­na­ler om vad den be­hö­ver för nä­ring finns alltid där, och när du lärt dig föl­ja dem kan du slapp­na av i att du slipper stres­sas av al­la di­ett­ren­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.