Njut av…

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Sal­ta bad! In­te nog med att simning är den bäs­ta kon­di­tions­trä­ning­en som finns, det mju­kar ock­så upp torr hud. Dags att bli en bad girl! (För­låt det var då­ligt, men vi kun­de in­te lå­ta bli!)

Som­mar, sol och sal­ta bad – det är den svens­ka som­mar­dröm­men. Och fak­tum är att det är gans­ka så dröm­migt för din

häl­sa ock­så! Simning är fak­tiskt den bäs­ta kon­di­tions­trä­ning­en som finns. Det krä­ver mer and­nings­kon­troll än till ex­em­pel löp­ning, vil­ket le­der till ett ökat sy­re­be­hov som får di­na musk­ler att ar­be­ta hår­da­re. Om du är ute ef­ter att gå ner i vikt så är simning en ut­märkt trä­nings­form ef­tersom det brän­ner ett ton ka­lo­ri­er. All­ra bäst re­sul­tat får du om du in­te ba­ra sim­mar i ett och sam­ma tem­po ut­an då och då ökar på li­te – tänk in­ter­val­ler fast i vat­ten. Ska­de­ris­ken är dess­utom mi­ni­mal och ef­tersom det är snällt mot le­der­na pas­sar det ut­märkt som trä­ning för till ex­em­pel lö­pa­re på åter­hämt­nings­da­gar. Ut­ö­ver att simning för­bätt­rar din kon­di­tion och ökar fett­för­brän­ning­en så är det ock­så bra för musk­ler­na. När du sim­mar ak­ti­ve­rar du näm­li­gen näs­tan al­la sto­ra mus­kel­grup­per i krop­pen, med störs­ta fo­kus på lå­rens in- och yt­ter­si­dor, öv­re de­len av brös­tet och ryg­gen samt över­ar­mar­na. För att få ut det mesta av sim­ning­en så tänk på att ta mind­re och snä­va­re arm­tag än du bru­kar, som om du rör om i vatt­net. För­sök flexa föt­ter­na och böj i knä­na, in­te höf­ten.

Men sal­ta bad har fler häl­so­för­de­lar! Sol och salt­vat­ten gör näm­li­gen un­der­verk för hud och le­der. Att ba­da i salt mju­kar upp torr hud och ste­la le­der och på­stås till och med av­lägs­na gif­ter ur krop­pen. Salt är dess­utom bak­te­rie- dö­dan­de och kan hjäl­pa till att lä­ka pro­blem­hud, och är till ex­em­pel bra för den som li­der av ak­ne. En hel del hud­sjuk­do­mar, som ek­sem och pso­ri­a­sis, mår ock­så bätt­re av bå­de sol och sal­ta bad. Vid pso­ri­a­sis an­vänds till och med sal­ta bad ibland som en del i be­hand­ling­en ef­tersom sal­tet gör att hu­den blir mer ljus­ge­nom­släp­pan­de, vil­ket gör att so­len i sin tur kom­mer bätt­re åt att be­ar­be­ta pso­ri­a­si­sen.

En­da pro­ble­met är väl att vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren i Sve­ri­ge säl­lan tillå­ter långa sim­tu­rer ut­an mer är av i och upp di­rekt-ka­rak­tär. För­de­len med det är att det gör det helt le­gi­timt att bo­ka en re­sa till Me­del­ha­vet! Så bon voyage, och glöm in­te sol­skydds­fak­tor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.