Frå­ga emanuel

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Hur ska man han­te­ra ång­est in­för ätar­da­gen och kan vi få li­te klar­het i det här med glu­ten­fritt en gång för al­la? Sha­peUps Emanuel WId­mark sva­rar på lä­sar­nas frå­gor.

För någ­ra år sen gick jag ner näs­tan 20 ki­lo. Den re­san gjor­de att jag blev mer häl­so­sam och bör­ja­de trä­na mer re­gel­bun­det. När jag väl ha­de gått ner bör­ja­de min fix­e­ring vid vik­ten. Jag lig­ger nu på 54 ki­lo och har gjort det ett an­tal år. Men mi­na tan­kar kring vik­ten och trä­ning­en gör att jag får ång­est så fort "ätar­da­gen" kom­mer (lör­dag). Jag får då­ligt sam­ve­te för att jag läng­tar till da­gen och ser mig själv som onyt­tig. Är det­ta van­ligt? Att ef­ter en stor vikt­ned­gång bli för fix­e­rad vid vikt, kost och trä­ning? Vad ska jag gö­ra för att slu­ta va­ra rädd för att gå upp i vikt ef­ter min ätar­dag? Kan man gå upp i vikt om man äter nyt­tigt, trä­nar re­gel­bun­det och har en dag i vec­kan där man släp­per på di­e­ten? Jag fyl­ler snart 23 år, är 170cm och trä­nar 3-5 da­gar i vec­kan. /Sandra

Svar: Hej Sandra! Det du be­skri­ver är ty­värr väl­digt van­ligt när man gjort en så­dan re­jäl vikt­ned­gång som du gjort. Först och främst vill jag på­pe­ka att din vikt idag är väl­digt låg för din längd (på grän­sen till un­der­vikt) och du har många ki­lon att spe­la på upp­åt in­nan du be­hö­ver oroa dig för att väga för myc­ket. Din ide­al­vikt för att va­ra häl­so­sam bor­de lig­ga nå­gon­stans strax över 62 kg fak­tiskt. Så du har ing­en som helst an­led­ning att va­ra rädd för att din ätar­dag ska gö­ra så att du går upp för myc­ket i vikt, det lo­var jag. Men sen mås­te du stäl­la dig frå­gan; Om du har en ätar­dag, men du stän­digt går och har ång­est för just den da­gen du egent­li­gen ska pas­sa på att nju­ta av, är en ätar­dag verk­li­gen bra för dig då? Du kanske ska spri­da ut det du bru­kar äta på di­na ätar­da­gar över en hel vec­ka istäl­let. Det finns ingen­ting som är säm­re med det. Att äta onyt­tigt el­ler ta en ”fusk­mål­tid” tio pro­cent av al­la mål­ti­der man äter un­der en vec­ka kom­mer in­te på­ver­ka din häl­sa el­ler di­na re­sul­tat ne­ga­tivt. Kom även ihåg att man in­te stän­digt be­hö­ver (el­ler ska!) gå på di­et. Det är nå­got till­fäl­ligt man kan gö­ra för att upp­nå ett visst mål. Mer­par­ten av året ska man ha en av­slapp­nad och njut­nings­full in­ställ­ning till sin kost, an­nars ska­par man all­de­les för myc­ket fix­e­ring kring mat (och för­mod­li­gen sitt ut­se­en­de) som i det sto­ra he­la är ne­ga­tivt för bå­de häl­san och psy­ket. /Emanuel

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.