Spring Ska­de­fritt!

ALD­RIG BLIR VI SÅ SUG­NA PÅ ATT SPRINGA SOM MIL­DA SOM­MAR­KVÄL­LAR, MEN SMÄR­TOR I KNÄN EL­LER BENHINNOR KAN STOP­PA ÄVEN DEN BÄS­TA LÖ­PA­REN. MED SJUK­GYM­NAS­TEN RE­BEC­CA STJÄR­NAS TIPS FIX­AR DU EN SKA­DE­FRI LÖPARSOMMAR!

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av: MA­RIA LINDMAN

Ben­hin­ne­in­flam­ma­tion, lö­parknä, hälspor­re – det finns många ska­dor som kan ham­na mel­lan dig och som­mar­löp­ning­en. Med sjuk­gym­nas­tens tips är de snart ett min­ne blott!

Hälspor­re

Så känns det: Det gör ont un­der el­ler på in­si­dan av hä­len när du be­las­tar fo­ten. Smär­tan bru­kar släp­pa när du gått en stund. Of­ta mor­gon­smär­ta. Und­vik så­här: Se över di­na skor, du kan även be­hö­va in­lägg som stöt­tar upp hål­fo­ten, ibland räc­ker det med si­li­ko­nin­lägg bak i skon för att mins­ka be­last­ning­en. Du kan ock­så tes­ta att by­ta ut nå­got löp­pass mot an­nan kon­di­tions­trä­ning som in­te be­las­tar hä­len, som cyk­ling el­ler simning. Det kan även hjäl­pa att stret­cha se­nan un­der fo­ten samt att gö­ra öv­ning­ar för att stär­ka upp se­nan och sta­bi­li­te­ten i fo­ten.

Knä­skåls­re­la­te­rad smär­ta

Så känns det: Smär­ta runt knä­skå­len och på knäts fram­si­da.

Und­vik så­här: Be­las­ta in­te knä­et mer än du kla­rar. Öka trä­ning­en suc­ces­sivt, och kom­bi­ne­ra löp­ning­en med att trä­na styr­ka och sta­bi­li­tet i ben och föt­ter. Of­ta fel­be­las­tar man knät, och många gång­er be­ror det på svag­het i sä­tes- och lår­mus­ku­la­tur. Rik­tad trä­ning mot des­sa om­rå­den kan där­för hjäl­pa. Ibland kan pro­ble­met be­ro på fel­ställ­ning­ar i föt­ter­na som kan be­hö­va rättas till med in­lägg.

Häl­se­ne­in­flam­ma­tion

Så känns det: Smär­ta i häl­se­nan, sär­skilt när du skju­ter ifrån i ste­get el­ler går i trap­por.

Und­vik så­här: Tes­ta att by­ta skor – då­li­ga skor är en van­lig bov. Öka in­te trä­nings­mäng­den för snabbt, ut­an vänj krop­pen suc­ces­sivt. Va­ri­e­ra bå­de un­der­la­get du spring­er på, och din trä­ning. Ta hjälp med löp­tek­ni­ken. Glöm in­te bort att stret­cha va­der­na och job­ba med tå­häv­ning­ar för att stär­ka upp.

Hop­parknä

Så känns det: Det gör ont el­ler känns ömt vid knä­skåls­spet­sen när du trä­nar, och kan även gö­ra ont di­rekt ef­ter trä­ning.

Und­vik så­här: Va­ri­e­ra trä­ning­en så att du in­te be­las­tar knä­et för myc­ket. Var­va löp­ning­en med an­nan trä­ning, och glöm in­te att trä­na styr­ka och sta­bi­li­tet i be­nen och föt­ter­na.

Ben­hin­ne­in­flam­ma­tion

Så känns det: Smär­tor längs med sken­be­net, ibland känns det ba­ra när du be­las­tar be­net un­der trä­ning­en.

Und­vik så­här: Har du bör­jat kän­na av ben­hin­nor­na, tes­ta att by­ta skor. Und­vik att springa på hårt un­der­lag. Spring in­te för långa sträc­kor, sär­skilt om du ny­li­gen bör­jat springa, och glöm in­te att lå­ta krop­pen åter­häm­ta sig mel­lan var­ven!

Lö­parknä

Så känns det: Ont på ut­si­dan av knä­et, smär­tan kom­mer i re­gel när du spring­er.

Und­vik så­här: Trä­na in­te för hårt och en­si­digt. Kor­ta pas­sen och und­vik att springa för myc­ket på hårt un­der­lag. Se över di­na skor och fot­ned­sätt­ning­en – lan­dar du fel på fo­ten kan det bi­dra till pro­blem. Det kan åt­gär­das ge­nom att trä­na löp­tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.