Den Sto­ra frå­gan

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Är det svå­ra­re för oss tje­jer att få magru­tor än för kil­lar? Svar ja! Ge­ne­tik, fett­pro­cent och trä­ning är mag­in bakom det där ef­ter­trak­ta­de sexpacket.

Du miss­tän­ker sä­kert re­dan vad sva­ret är och du har all­de­les rätt – det ÄR fak­tiskt svå­ra­re för oss tje­jer att få syn­li­ga magru­tor jäm­fört med kil­lar. Det be­ror på att vi, av na­tu­ren, har en hög­re fett­pro­cent än män ef­tersom vi har mer fett­väv­nad i krop­pen. En nor­mal an­del fett hos en kvin­na lig­ger mel­lan 20 och 30 pro­cent, me­dan det hos män är he­la tio pro­cent läg­re. Det ska va­ra så för vå­ra krop­par ska fun­ge­ra op­ti­malt. Att ha för låg fett­pro­cent, och allt­så ha för li­te kropps­fett, är di­rekt skad­ligt. Fett be­hövs näm­li­gen för att till­ver­ka vis­sa hor­mo­ner, och om du har för låg fett­pro­cent i krop­pen ute­blir till ex­em­pel men­sen.

Men om di­na magru­tor syns el­ler in­te be­ror ock­så på hur du är byggd. Där­för kan man in­te hel­ler sä­ga att det krävs en viss fett­pro­cent för att mag­musk­ler­na ska sy­nas. Du kan va­ra jät­tesmal och än­då in­te ha ett syn­ligt sex­pack (el­ler fyr­pack, el­ler två­pack) och du kan va­ra rätt stor över rum­pa och lår och än­då ha en syn­ligt välträ­nad mage.

Vill du att di­na mag­musk­ler ska sy­nas är det allt­så en frå­ga om låg fett­pro­cent, ge­ne­tik och, såklart, trä­ning. Sat­sa på tung trä­ning med fär­re re­pe­ti­tio­ner. Men glöm in­te att din mage är li­ka stark oav­sett om magru­tor­na syns el­ler in­te. Det vik­ti­gas­te är ju hur det känns, el­ler hur?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.