Dröm­kropp på 21 da­gar!

AL­LA HAR EN BI­KI­NI­KROPP – FÖR DET KRÄVS BA­RA EN KROPP OCH EN BI­KI­NI. MEN AL­LA HAR IN­TE EN VÄLTRÄ­NAD BI­KI­NI­KROPP – FÖR DET KRÄVS TIM­MAR I GYM­MET. MEN MED VÅR PT LI ÅWALLS 21-DA­GARS­PRO­GRAM KOM­MER DU EN BRA BIT PÅ VÄGEN!

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av LI ÅWALL Li Åwall, Per­son­lig trä­na­re och blog­ga­re på Tid­ning­ens­ha­pe­up.se

Vår PT Li Åwall har satt ihop ett trä­nings­pro­gram som kom­mer ge dig allt själv­för­tro­en­de du be­hö­ver i som­mar – och svar­va krop­pen på kö­pet!

Hän­der var­je år:

Den svar­ta him­len glitt­rar och ly­ses upp av al­la ra­ke­ter som skjuts upp. Folk bör­jar ro­pa: ”Tiooo, ni­ooo, åt­taaa, sju­uu, se­e­ex, fe­e­em, fy­raaa, tre­ee, tvååå, ee­ee... Gooott nyyytt ååår!!” Och så mum­lar al­la si­na ny­års­löf­ten i mun på varand­ra, skrat­tar, kra­mas och skå­lar in det nya året. Två da­gar ef­ter att det nya året har rul­lat igång är al­la gym i stan knök­ful­la, och vid var­je ma­skin, skiv­stång, han­tel och kett­le­bell är det kö. Det är till och med kö till stretch-hör­nan.

Att trä­na är ett av al­la ny­års­löf­ten som syns av mest. An­ting­en ska man ”ta tag i trä­ning­en”, ”trä­na hår­da­re”, ”bör­ja trä­na IGEN och dra ned på go­di­set”... Ja, lis­tan är lång och de fles­ta kän­ner igen sig. Ja­nu­a­ri ut hål­ler kö­er­na i sig. I bör­jan av feb­ru­a­ri är det fort­fa­ran­de är fullt men man slipper stå i kö. I mars fun­kar det fint att sjunga i duschen på gym­met – för du har den för dig själv.

I mit­ten av april, när ky­lan byts ut mot plus­gra­der, få­gel­kvit­ter och vit­sip­por, blir gym­men sak­ta men sä­kert knök­ful­la igen. Be­ach 2015, hjälp! Nu är det bråt­tom!

Den van­li­gas­te frå­gan jag får som PT är hur lång tid det tar att få krop­pen man vill ha och så vill man ha hjälp med trä­ning och kost in­för som­ma­ren (och stran­den). Det ska helst gå snabbt, smi­digt och en­kelt att få den där bad­shorts- och bi­ki­ni­krop­pen. Och det går ju fak­tiskt! Här de­lar jag med mig av mitt trä­nings­sche­ma som ger dig bi­ki­ni­krop­pen på 21 da­gar!

Pepp­kram,

VEC­KA 1 Öv­ning 1a och 1b: 8 re­pe­ti­tio­ner, 3 varv. Öv­ning 2a: 40 se­kun­der, vi­la 1 mi­nut. Öv­ning 2b: 40 se­kun­der, vi­la 1 mi­nut. Upp­re­pa fem varv. 15-20 mi­nu­ters rask pro­me­nad. VEC­KA 2 Öv­ning 1a och 1b: 12 re­pe­ti­tio­ner, tre varv. Öv­ning 2a: i 50 se­kun­der, vi­la 1 mi­nut. Öv­ning 2b: i 50 se­kun­der, vi­la 1 mi­nut. Gör 12 re­pe­ti­tio­ner per öv­ning, kör tre varv. 20-25 mi­nu­ters rask pro­me­nad. VEC­KA 3 Öv­ning 1a och 1b: 16 re­pe­ti­tio­ner, tre varv. Öv­ning 2a: i 60 se­kun­der, vi­la 1 mi­nut. Öv­ning 2b: i 60 se­kun­der, vi­la 1 mi­nut. Gör 16 re­pe­ti­tio­ner per öv­ning, kör tre varv. 25-30 mi­nu­ters rask pro­me­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.