5 trä­nings­knep för la­ta tje­jer

för la­ta tje­jer

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM

Går det att trä­na sam­ti­digt som du pres­sar i sol­sto­len? Klart det gör! För sol­press och bänk­press är ju näs­tan sam­ma sak.

ÄNTLIGEN, NU KAN DU BLI FITTARE AV ATT LIG­GA PÅ STRAN­DEN OCH GÖ­RA

INGEN­TING! NÄS­TAN, I AL­LA FALL.

När du so­lar på stran­den

Slå två flu­gor i en smäll och pas­sa på att trä­na rump­musk­ler­na sam­ti­digt som du job­bar på brän­nan (hal­lå man blir ju svet­tig av det ock­så!). Rul­la över på mage och släng upp föt­ter­na i luf­ten så knät är i en nit­ti­o­gra­dig vin­kel. Kor­sa di­na ar­mar fram­för dig och vi­la hu­vu­det på dem. Spänn se­dan di­na rump­musk­ler och lyft lå­ren från hand­du­ken. Sänk lång­samt. Upp­re­pa, ut­an att släp­pa an­spän­ning­en i musk­ler­na. Ig­no­re­ra even­tu­el­la blic­kar och fö­re­ställ dig ditt fram­ti­da Kar­dashi­an-ass.

När du tar en pro­me­nad längs vat­ten­bry­net

Spänn rump­musk­ler­na när du går, som om du gick på vas­sa ste­nar. Det krä­ver näm­li­gen att glu­teus job­bar sam­ti­digt som du an­vän­der and­ra musk­ler. Job­ba på att sät­ta ner he­la fotsu­lan sam­ti­digt, istäl­let för att rul­la från häl till tå. Den här öv­ning­en fun­kar sär­skilt bra om du går på ojämnt un­der­lag el­ler små­sten, ef­tersom du då spän­ner rump­musk­ler­na au­to­ma­tiskt. Ig­no­re­ra att du kanske ser li­te kons­tig ut när du gör den här öv­ning­en – din rum­pa kom­mer åt­minsto­ne se fab ut!

När din kom­pis ring­er

Po­wer­wal­ka och pra­ta! Så fort te­le­fo­nen ring­er, el­ler du be­hö­ver ringa, så an­vänd det som en sig­nal för att ta en li­ten pro­me­nad. Om du in­te är redo att gå på en gång så be per­so­nen att ringa upp dig om fem mi­nu­ter. Visst, du kom­mer bli li­te flå­sig. Men se det som ett mi­ni­trä­nings­till­fäl­le som du in­te ha­de fått till an­nars. All trä­ning är bra trä­ning! (Sär­skilt på som­ma­ren.)

När du ska ut och springa (men in­te vill)

Är du en av dem som ba­ra ha­tar löp­ning? Då är som­ma­ren den per­fek­ta till­fäl­let att tän­ka om. Om att springa i ens 10 mi­nu­ter känns helt oupp­nå­e­ligt job­bigt så räk­na ti­den i lå­tar istäl­let. Gör en play­list med mu­sik som gör dig glad och be­stäm dig för att springa i minst tre lå­tar. När du gjort det kanske du or­kar en låt till?

När du kol­lar på te­ve

Ut­nytt­ja re­klam­pa­u­ser­na, el­ler ka­pi­telin­del­ning­ar­na om du fö­re­drar böc­ker, till att ska­pa din all­de­les eg­na lil­la cir­kel­trä­ning. Jog­ga på stäl­let un­der förs­ta re­kla­men, gör ut­fall un­der and­ra, plan­kan tred­je, jum­ping jacks fjär­de. Upp­re­pa se­dan din lil­la cir­kel minst två gång­er. Det är ett bra sätt att brän­na någ­ra ex­tra ka­lo­ri­er, men det får ock­så re­klam­pa­u­ser­na att gå li­te snab­ba­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.