Trä­na ef­ter din menscy­kel

AL­LA AR­GA MENSMONS­TER, RÄCK UPP EN HAND! LUGN, DU ÄR IN­TE ENSAM. DEN GO­DA NY­HE­TEN ÄR ATT GE­NOM ATT LÄG­GA OM DIN TRÄ­NING EF­TER DIN MENSCY­KEL SÅ KAN DU BÅ­DE MÅ BÄTT­RE – OCH FÅ BÄTT­RE TRÄNINGSRESULTAT!

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM

GE­NOM ATT IDEN­TI­FI­E­RA PMS-DA­GAR­NA OCH LÄG­GA UPP DIN TRÄ­NING EF­TER VAR I CY­KELN DU BE­FIN­NER DIG KAN DU FÅ MYC­KET BÄTT­RE TRÄNINGSREULTAT – OCH SLIP­PA PMS! VI ÄR HELT FRÄLS­TA, CAN WE GET AN AMEN(S)?

Al­la kvin­nor har det, än­då pra­tar vi knappt om det. Mens. En gång i vec­kan blö­der vi, de fles­ta mel­lan tre till fem da­gar, och in­nan det mår väl­digt många då­ligt. Det kal­las pms, och har of­ta an­vänts som ett skälls­ord. ”Har du pms el­ler?”, följt av ett elakt skratt. Men pms är ing­et att skrat­ta åt. Näs­tan al­la kvin­nor kän­ner nå­gon form av pms. En del har många symp­tom och and­ra få men näs­tan ing­en slipper un­dan helt. Men trots att vi va­rit då­li­ga på att pra­ta om mens och pms så hål­ler nå­got på att hän­da. För två som­rar se­dan äg­na­de pro­gram­le­da­ren och den fe­mi­nis­tis­ka se­ri­e­teck­na­ren Liv Strömqvist he­la sitt som­marprat åt att pra­ta om mens. Hon kon­sta­te­ra­de att ”Mens är fruk­tans­värt för­sum­ mat i histo­ri­en”. Det var start­skot­tet för mens i me­dia. Da­gens ny­he­ter döp­te 2014 till ”Året då Sve­ri­ge pra­ta­de om mens”.

En av dem som bi­dra­git är Li­sa Eriks­son som skri­vit ”Bli vän med din pms”, en bok om just pms.

– Jag be­skri­ver vad som hän­der i krop­pen. Det är stort fo­kus på vad man kan gö­ra för att bör­ja må bätt­re. För det var det jag kän­de sak­na­des när jag själv bör­ja­de le­ta ef­ter in­for­ma­tion, jag vil­le ha kon­kre­ta tips, be­rät­tar hon.

Var tred­je kvin­na drab­bas

Den förs­ta ve­ten­skap­li­ga stu­di­en kring sam­ban­det mel­lan menscy­keln och då­ligt hu­mör pub­li­ce­ra­des 1931 men det dröj­de yt­ter­li­ga­re drygt 20 år in­nan den­na ”hor­mon­sjuk­dom” fick ett namn; pre­men­stru­ellt syndrom, el­ler pms som vi sä­ger idag. Men forsk­nings­om­rå­det är ungt och re­sul­ta­ten spre­tar. I vis­sa län­der, som Tyskland och Stor­bri­tan­ni­en, finns in­te ens pms som en di­a­gnos.

– Så­dant som kvin­nor drab­bas av är in­te spe­ci­ellt pri­o­ri­te­rat in­om forsk­ning­en, det är svårt att få an­slag, sä­ger Ma­rie Bixo, pro­fes­sor i ob­stretrik och gy­ne­ko­lo­gi vid Umeåu­ni­ver­si­tet, i boken.

Näs­tan var tred­je kvin­na har me­delsvår pms och kän­ner av nå­got ensta­ka symp­tom. De van­li­gas­te symp­to­men är svull­nad i ma­gen, spän­da bröst, trött­het, ökad ap­tit och sömn­be­svär. Det räc­ker med att du har ett symp­tom för att det ska räk­nas som pms. Två till fem pro­cent har dess­utom svår pms, det kal­las pmds vil­ket står för pre­men­stru­ellt dys­fo­riskt syndrom. Då är symp­to­men främst psy­kis­ka.

Syn­ka trä­ning­en med menscy­keln

Men även om du in­te kän­ner av din pms så jät­te­myc­ket så finns det myc­ket du kan gö­ra för att må bätt­re, in­te minst när det kom­mer till trä­ning­en. Steg ett är att kart­läg­ga din menscy­kel.

– An­ting­en gör du en no­tis i din van­li­ga ka­len­der, el­ler så gör du som jag

och skaf­far en li­ten pms­dag­bok. Sen sva­rar du var­je dag på frå­gor­na, för­kla­rar Li­sa Eriks­son.

Många tror kanske att de in­te alls li­der av pms in­nan de bör­jar kart­läg­ga sin menscy­kel.

– Många får den här aha­upp­le­vel­sen ef­teråt. Jag kan kän­na av min pms fort­fa­ran­de, men det är in­te alls på sam­ma sätt. Och det är för att jag har kart­lagt min hor­mon­cy­kel och vet ex­akt hur den fun­ge­rar och vad min kropp be­hö­ver ex­tra myc­ket av un­der de oli­ka fa­ser­na, be­rät­tar Li­sa Eriks­son.

Lös­ning­en är att an­pas­sa hur du äter, trä­nar och job­bar men­talt ef­ter var i cy­keln du be­fin­ner dig.

– In­nan kör­de jag ba­ra på med fullt ös he­la ti­den och tänk­te ald­rig på hur jag måd­de in­u­ti, sä­ger Li­sa Eriks­son.

Om du lyc­kas syn­ka din trä­ning med din menscy­kel kan du nå re­sul­tat på ett ef­fek­tivt sätt och lät­ta­re ska­pa en bra trä­ningsru­tin.

– Idag trä­nar jag högin­ten­sivt de två vec­kor jag är på topp, det är då jag ut­ma­nar mig själv. Vec­kan när jag har mens fo­ku­se­rar jag på and­nings­öv­ning­ar, av­slapp­ning och men­talt fo­kus. Och när pm­sen kom­mer ser jag till att svet­tas or­dent­ligt och sam­lar på mig så myc­ket en­dor­fi­ner som möj­ligt. För mig är boxning som te­ra­pi, ga­let skön trä­ning för att få ut­lopp för käns­lor sam­ti­digt som det hö­jer pul­sen! sä­ger Li­sa Eriks­son.

Mil­da­re pms med rätt trä­ning

Om du trä­nar ef­ter din menscy­kel kom­mer du in­te ba­ra att få bätt­re träningsresultat, du kan ock­så mild­ra din pms.

– Det hand­lar in­te ba­ra om trä­ning, ut­an ock­så om att få tid till åter­hämt­ning och vi­la. Att taj­ma in rätt trä­ning vid rätt till­fäl­le. För pre­cis som med allt an­nat i li­vet så hand­lar det om att hit­ta ba­lan­sen som får dig att må bra var­je dag, al­la vec­kor i må­na­den, av­slu­tar Li­sa Eriks­son.

Li­sa Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.