Smitt­sam gläd­je

Äntligen som­mar och du be­hö­ver in­te oroa dig för att bli smit­tad av di­ver­se sjuk­do­mar. Men det vi­sar sig att det in­te är det en­da som kan smit­ta. Här är någ­ra mer ovän­ta­de gre­jer som är minst li­ka smitt­sam­ma som en för­kyl­ning!

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Det är in­te ba­ra för­kyl­ning­ar och sånt trå­kigt som smit­tar, ut­an även gläd­je! Ditt go­da hu­mör kan till ex­em­pel gö­ra din kom­pis 25 pro­cent gla­da­re. Även vikt­för­änd­ring­ar smit­tar, åt bå­da håll. (Vi sor­te­rar det­ta un­der vikt­ig in­for­ma­tion.)

Lyc­ka

Ditt gla­da hu­mör har för­må­gan att gö­ra även din kom­pis upp till 25 pro­cent gla­da­re, din part­ner 8 pro­cent gla­da­re och din gran­ne 34 pro­cent gla­da­re, en­ligt en stu­die i Sta­tistics in me­di­ci­ne.

Över­vikt

När nå­gon i ditt so­ci­a­la nät­verk går upp i vikt ökar ris­ken att den per­so­nens vän­ner, sys­kon el­ler part­ner ock­så gör det, rap­por­te­rar en stu­die i New Eng­land jour­nal of me­di­ci­ne. De tror att det be­ror på att vår käns­la för vad som är ac­cep­ta­belt änd­ras, vil­ket på­ver­kar vå­ra dag­li­ga va­nor.

Vikt­ned­gång

Det är in­te ba­ra vikt­upp­gång som smit­tar ut­an även mot­sat­sen. Att om­ge dig med män­ni­skor som har häl­so­sam­ma va­nor ökar di­na eg­na chan­ser att lyc­kas med vikt­ned­gång, skri­ver Obe­si­ty.

Hop­pas magru­tor ock­så smit­tar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.