Pek­fing­er, lång­fing­er, Sex­fing­er?

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Män­ni­skor med långa ring­fing­rar är tyd­li­gen kå­ta­re än de med kor­ta pek­fing­rar, en­ligt en stu­die. Om vi nu går runt och spa­nar på folks hän­der för att för­sö­ka räk­na ut hur de är i sov­rum­met? Svar ja.

Ett ringfinger som är li­ka långt el­ler läng­re än ditt lång­fing­er in­di­ke­rar att du ut­satts för myc­ket testos­te­ron i liv­mo­dern, vil­ket i ti­di­ga­re stu­di­er kopp­lats ihop med en stark sex­drift. Dess­utom är du an­tag­li­gen en snab­ba­re lång­di­stanslö­pa­re än nå­gon med kort ringfinger, vi­sar forsk­ning i Plos one.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.