Lyck­lig Svett luk­tar gott

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Ja åt­minsto­ne en­ligt en ny stu­die. De som är gla­da när de trä­nar har tyd­li­gen en go­da­re svett­lukt än de som ba­ra trä­nar plikt­skyl­digt. Lå­ter (s)vet­tigt, tyc­ker vi.

Att du kan bli på bätt­re hu­mör, ja till och med all­de­les un­der­bart hu­mör, av att trä­na är gam­malt. Men en ny forsk­ning vi­sar att lyck­lig svett fak­tiskt luk­tar bätt­re och gör al­la de som kän­ner luk­ten av den gla­da­re. Det vi­sar sig näm­li­gen att bra hu­mör in­te ba­ra är smitt­samt i all­män­het, det smit­tar ock­så ner vå­ra svett­lö­kar en­ligt en stu­die från Utrecht uni­ver­si­ty i Ne­der­län­der­na. Att väl­ja ett gym med bra ener­gi blev allt­så just än­nu

vik­ti­ga­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.