Blod­smak, håll och löpar­mage

DU VET PRE­CIS HÅLL, MJÖLK­SY­RA OCH BLOD­SMAK I MUN­NEN. DU VET PRE­CIS HUR DET KÄNNS, MEN IN­TE VAR­FÖR. SHA­PE­UP HAR TIT­TAT NÄR­MA­RE PÅ NÅG­RA AV TRÄNINGSFENOMENEN I DIN VAR­DAG, VAD DE BE­ROR PÅ OCH HUR DU GÖR DIG AV MED DEM!

ShapeUp - - INNEHÅLL - AV SA­RA MARTINS­SON

Stop­pa pres­sar­na: Blod­smak i mun­nen be­ror på att du fak­tiskt blö­der i hal­sen på rik­tigt! Vi kol­lar närm­re på sex trä­nings­fe­no­men du de­fi­ni­tivt upp­levt, men in­te skul­le kun­na för­kla­ra om du så fick be­talt för det.

Mjölk­sy­ra

Hur känns det? Som om al­la sy­stem skri­ker ”Slu­ta!!”. Be­nen brän­ner, och käns­lan kry­per snabbt upp­åt i krop­pen, ge­nom al­la musk­ler­na. En rik­tigt saf­tig mjölk­sy­ra kan näs­tan få dig att tro att du ska tup­pa av. vad är det? Du får mjölk­sy­ra när di­na musk­ler job­bar så hårt att de in­te får till­räck­ligt med sy­re. Musk­ler­na får i van­li­ga fall sin ener­gi via sy­ret, och käns­lan av att de näs­tan vill läg­ga av är en sig­nal från hjär­nan om att or­ken är på väg att ta slut. Krop­pen för­sö­ker bil­da ener­gi ut­an sy­re, men det går så klart in­te. Re­sul­ta­tet blir i stäl­let att mjölk­sy­ra bil­das i musk­ler­na. El­ler, egent­li­gen bil­das nå­got som kal­las lak­tat. Men i folk­mun sä­ger vi mjölk­sy­ra. Och den känns li­ka för­fär­lig oav­sett vad man kal­lar den. Hur får jag bort det? I den aku­ta fa­sen: stan­na och ska­ka loss. Sta­tis­ka rö­rel­ser pro­vo­ce­rar mjölk­sy­ran mer än när du rör dig dy­na­miskt. Se dess­utom gär­na till att vär­ma upp or­dent­ligt in­nan trä­ning­en, då för­be­re­der du krop­pen för vad som kom­ma skall. Men egent­li­gen vill du fak­tiskt in­te bli av med mjölk­sy­ran. Ut­an den ha­de du näm­li­gen in­te kun­nat an­stränga dig så pass hårt och länge som du kan nu. Den är ett musk­ler­nas ex­tra bat­te­ri. Så även om den känns vid­rig, om­fam­na mjölk­sy­ran när den väl dy­ker upp!

Trä­nings­värk

Hur känns det? Krop­pen blir stel och musk­ler­na vär­ker. Sär­skilt il­la är det när du an­vän­der musk­ler som var ex­tra ak­ti­va un­der trä­nings­pas­set för en el­ler två da­gar se­dan. vad är det? Trä­nings­värk är en för­dröjd smär­ta som kom­mer ef­ter att en mus­kel ar­be­tat ex­cent­riskt, det vill sä­ga till ex­em­pel ef­ter att du sänkt ner en han­tel. Ve­ten­ska­pen har ge­nom åren spe­ku­le­rat i om vär­ken som bru­kar kom­ma ett dygn ef­ter trä­ning be­ror på att musk­ler­na har gått sön­der, el­ler kanske bli­vit in­flam­me­ra­de. En mo­der­na­re te­o­ri är att smär­tan skul­le va­ra en sig­nal från vårt nerv­sy­stem för att hind­ra oss från att an­vän­da re­dan hårt be­las­ta­de musk­ler än­nu mer. Forsk­ning­en sö­ker fort­fa­ran­de svar på den­na trä­nings­myste­ri­er­nas kanske all­ra störs­ta gå­ta! Hur får jag bort det? Att stret­cha ef­ter pas­set el­ler att vär­ma upp or­dent­ligt in­nan har in­te vi­sat sig ha någ­ra mins­kan­de ef­fekt på even­tu­ell trä­nings­värk. Där­e­mot kan mas­sage lind­ra smär­tan när den väl är där. Och fak­tiskt kan trä­ning hjäl­pa. Men li­te lät­ta­re så­dan i så fall.

Löpar­mage

Hur känns det? Mitt ute i spå­ret på en rik­tigt lång run­da får du plöts­ligt jät­te­ont i ma­gen, och mås­te akut springa på to­a­let­ten. vad är det? När du rör på dig flyt­tar sig ock­så in­ne­hål­let i ma­gen. Sam­ti­digt rör sig blo­det från ma­gen till musk­ler­na, var­för ma­gen töms på sy­re. Det stres­sar i sin tur igång hor­mo­ner som styr ma­gens töm­nings­re­flex­er, nå­got som de fles­ta ut­hål­lig­hets­id­rot­ta­re har va­rit med om vid nå­got till­fäl­le. Löpar­ma­gen ger sig näm­li­gen of­tast till­kän­na un­der läng­re pass. Hur får jag bort det? Om du är kvin­na: bli man. Fler kvin­nor än män drab­bas av löpar­mage näm­li­gen. Ett an­nat mind­re kom­pli­ce­rat sätt att kom­ma åt pro­ble­met är fak­tiskt att trä­na mer. Ju mer välträ­nad du blir desto mind­re blir be­svä­ren. Och ska du ut på lång­pass, glöm in­te att gå på toa in­nan.

Håll

Hur känns det? Som om nå­gon sla­git dig hårt i ma­gen, el­ler dra­git åt ett bäl­te all­de­les för tight. Ma­jo­ri­te­ten upp­le­ver att hål­let sit­ter till hö­ger i mel­langär­det, me­dan and­ra kan få sam­ma käns­la på nå­got an­nat stäl­le i ma­gen. vad är det? In­te hel­ler håll har ve­ten­ska­pen lyc­kats hit­ta nå­gon sä­ker för­kla­ring till. Förr trod­de man att mag­s­mär­tan be­rod­de på sy­re­brist i mjäl­ten, var­för vis­sa fort­fa­ran­de kal­lar fe­no­me­net för mjält­hugg. Myc­ket ty­der nu på att or­sa­ken är att buk­hin­nan och li­ga­men­ten som fäs­ter på di­a­frag­man blir ut­sträck­ta och ir­ri­te­ra­de när vi rör på oss. Sär­skilt studsan­de ak­ti­vi­te­ter ver­kar kun­na pro­vo­ce­ra håll li­te ex­tra, som löp­ning och rid­ning. Hur får jag bort det? För vis­sa släp­per tryc­ket om man sträc­ker ut ma­gen. An­nars är ett klokt råd att und­vi­ka att dricka el­ler äta för nä­ra in­på trä­ning. Stu­di­er har vi­sat sam­band mel­lan fö­do­in­tag och håll, ju när­ma­re ma­ten desto stör­re san­no­lik­het.

Kramp

Hur känns det? Som om mus­keln går i bak­lås. Först gör det ont. Sen gör det än­nu on­da­re. vad är det? Fak­tum är att ve­ten­ska­pen in­te är rik­tigt sä­ker på var­för vi får kramp. Det som hän­der rent fy­siskt är att den kram­pan­de mus­keln drar ihop sig och blir jät­te­spänd. Men om det be­ror på att den är över­an­strängd, vil­ket är den mest po­pu­lä­ra te­o­rin just nu, el­ler på nå­got an­nat har forsk­ning­en än­nu in­te lyc­kats ta re­da på. Den gans­ka van­li­ga upp­fatt­ning­en att kram­pen skul­le be­ro på mi­ne­ral- el­ler väts­kebrist, stäm­mer allt­så in­te. Hur får jag bort det? Det klas­sis­ka kne­pet är så klart att stret­cha mus­keln som kram­par. Be om hjälp om du har nå­gon i när­he­ten. Ett möj­li­gen mer avan­ce­rat, fö­re­byg­gan­de trick är att dricka jui­cen som salt­gur­ka kom­mer i. Stu­di­er har vi­sat att at­le­ter som druc­kit salt­gur­ke­juice in­nan pas­set haft kor­ta­re kramp­kän­ning­ar än de som in­te gjort det.

Blod­smak i mun­nen

Hur känns det? Ja allt­så, det sma­kar blod i mun­nen. El­ler kanske när­ma­re be­stämt: me­tall. vad är det? Fak­tiskt blod på rik­tigt! I än­dar­na av luft­rö­ren som finns i lung­or­na sit­ter små luft­blå­sor som kal­las al­ve­o­ler. Mem­bra­nen som om­ger al­ve­o­ler­na är väl­digt öm­tå­li­ga, så när du blir ex­tra and­fådd kan de fak­tiskt gå sön­der och bör­ja blö­da. Det är in­te far­ligt och det hand­lar om väl­digt små mäng­der blod. Men än­då till­räck­ligt för att du ska kun­na kän­na sma­ken av järn. Hur får jag bort det? Drick li­te vat­ten och skär ner på tak­ten. Blodsma­ken är ju ett tec­ken på att du vå­gat ta ut dig, så spot­ta någ­ra gång­er och var li­te stolt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.