Fit & fa­mous: lof­san

DET VAR NÄR HON FÖTT BARN SOM HON FICK PER­SPEK­TIV PÅ SIN KROPP OCH IN­SÅG HUR GRYM DEN ÄR. LO­VI­SA ”LOF­SAN” SANDSTRÖM, PEN­NAN BAKOM EN AV LAN­DETS STÖRS­TA TRÄ­NINGS­BLOG­GAR, DE­LAR MED SIG AV SI­NA BÄS­TA TRÄ­NINGSTIPS.

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM

Hon har en av Sve­ri­ges störs­ta trä­nings­blog­gar, är i grym form och tror in­te på för­bud. Lof­san Sandström de­lar med sig av si­na bäs­ta häl­so­tips för som­ma­ren (och be­rät­tar var det ud­da smek­nam­net kom­mer från).

Hej Lo­vi­sa! Var kom­mer smek­nam­net Lof­san från egent­li­gen?

– Mi­na kom­pi­sar sko­ja­de alltid om mig som i Lof­san Tjof­san, du vet råt­tan i Nils Karls­son Pyss­ling. Tjof­san föll bort och kvar blev Lof­san. Nu kal­lar in­te de kom­pi­sar­na mig för Lof­san läng­re, men al­la and­ra gör det istäl­let!

Idag har du va­rit ute och fö­re­läst. Vad pra­ta­de du om?

– Om hur vi ska­par mo­ti­va­tion till trä­ning och oli­ka sor­ters mål. Många män­ni­skor tror att det ba­ra är mål som hand­lar om pre­sta­tion och för­bätt­ring som räk­nas, men mål som hand­lar om att ge­nom­fö­ra trä­ning el­ler får dig att kän­na dig på ett visst sätt är li­ka vär­de­ful­la tyc­ker jag. De är dess­utom of­ta mer lämp­li­ga för att få män­ni­skor att kän­na mo­ti­va­tion till trä­ning.

Vad har du för pla­ner för som­ma­ren?

– Först ska jag täv­la i Åre Ex­tre­me Chal­lenge till­sam­mans med två kom­pi­sar. Sen ska jag åka till USA i två vec­kor för att gö­ra re­se­arch till en ny bok. Res­ten av som­ma­ren häng­er vi i up­pe i Rosla­gen i ett hus vid ha­vet och hem­ma på Sö­der­malm med ett av­brott för en sväng ner till Le­go­land.

Någ­ra trä­nings- el­ler hälso­mål?

– Jag ska springa två ma­ra­ton i som­mar och trä­nar såklart för det. Men un­der som­ma­ren bru­kar jag va­ra mer spon­tan med min trä­ning än an­nars och för­sö­ka få in mer trans­port­trä­ning, till ex­em­pel cyk­la, springa el­ler åka in­li­nes till bad­plat­sen istäl­let för att åka bil.

Vad ska man pas­sa på att gö­ra på som­ma­ren, tyc­ker du, i häl­so­väg?

– Jag tyc­ker att man ska va­ra ut­om­hus ex­tra myc­ket, äta myc­ket frukt och spon­tan­trä­na mer. Sim­ma i sjön, spe­la vol­ley­boll el­ler dra ihop kom­pi­sar­na på bränn­bolls­match!

Hur bra kom­pis är du med din egen kropp?

– Jag har bli­vit väl­digt bra kom­pis med min kropp ef­ter att jag fick barn. Jag tror att det är nyt­tigt att få per­spek­tiv på sin kropp, vad den fak­tiskt kan pre­ste­ra och åstad­kom­ma i form av ska­pel­sen av en li­ten be­bis i re­la­tion till att ba­ra speg­la sig och kla­ga över att krop­pen in­te ser ut som att hjär­nan vill att den ska.

Vad ut­mär­ker din trä­nings­blogg jäm­fört med and­ra trä­nings­blog­gar?

– Jag skri­ver ald­rig med pek­pin­nar ut­an vill få svens­ka kvin­nor att kän­na att de kan äta van­lig mat, att de har trä­ning som en na­tur­lig del av li­vet ut­an att va­ra en kamp. Trä­ning ska ge ener­gi, in­te ska­pa stress.

Du har två barn så du vet hur trix­igt det kan va­ra att få tid till trä­ning då. Vad är ditt bäs­ta tips?

– Att in­te vän­ta på att till­fäl­let ska kom­ma fly­gan­de plöts­ligt. Det krävs rätt myc­ket pla­ne­ring och struk­tur för att små­barns­för­äld­rar ska kun­na trä­na. Jag trä­nar of­ta hem­ma, på lunch­ras­ten el­ler när bar­nen le­ker i par­ken el­ler cyklar. Som mam­ma ser jag att jag blir mer tålmodig och snäll när jag har trä­nat så jag pri­o­ri­te­rar verk­li­gen det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.