Dags för hårdetox!

ÄR DITT HÅR MATT, TUNGT OCH GLANSLÖST? VAN­LIGT SCHAM­PO RÄC­KER IN­TE FÖR ATT STORSTÄDA HÅ­RET PÅ AL­LA DE AV­GA­SER OCH PRO­DUK­TER SOM SÄT­TER SIG PÅ HÅRSTRÅT. DET ÄR DAGS FÖR EN HÅRDETOX!

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av JO­HAN­NA F BO­ST­RÖM

Även ditt hår be­hö­ver ren­sas på dju­pet och få sig en or­dent­lig upp­fräsch­ning då och då (sär­skilt om du ba­dat­hem­li­ga myc­ket i pool i som­mar!). Dags för de­tox dar­ling! Här är de nya pro­duk­ter­na som gör job­bet bäst.

Var­för?

Vi sä­ger ba­ra se­rum, root­lif­ter, vär­me­skydd, hår­ol­ja – du har gans­ka myc­ket pro­duk­ter i ditt hår när du tän­ker på det, el­ler hur? Hå­ret be­hö­ver en or­dent­lig de­tox för att bli rik­tigt rent och släp­pa ifrån sig al­la de ke­mi­ka­li­er vi prop­par i dem. En hårdetox hand­lar om att ren­sa hå­ret på just des­sa äm­nen. Du kom­mer mär­ka skill­nad re­dan

ef­ter förs­ta de­tox­till­fäl­let!

När?

Nu på en gång! Be­ro­en­de på ditt hårs kva­li­tet och hur myc­ket (och vil­ka) pro­duk­ter du an­vänt så tar det 2-6 vec­kor att helt re­na ditt hår. För vis­sa kan det ta upp till 3-4 må­na­der. Se­dan räc­ker det att kö­ra en

de­tox­kur un­ge­fär en gång i må­na­den. Det är ock­så bra att gö­ra en hårdetox in­nan du ska fär­ga hå­ret, sär­skilt om ditt här är väl­digt ”mätt” och har pro­ble­met att det in­te su­ger åt sig så

myc­ket färg.

Vem?

Du vars hår känns tungt och glanslöst, el­ler som an­vän­der myc­ket pro­duk­ter. Det är sär­skilt bra för blon­da hår som ten­de­rar att gul­na i fär­gen. Allt hår drar åt sig mas­sor med smuts, som av­ga­ser, vil­ka läg­ger sig som en hin­na runt hårstråt. På blon­da hår syns det ge­nom att hå­ret blir das­sigt och gult. Det är ock­så bra för dig som har egen brunn. Me­tal­ler i vat­ten miss­fär­gar hå­ret och kan ge det en oöns­kad grön

el­ler röd/gul ton.

Hur?

Du tvät­tar hå­ret med de­tox­scham­po, pre­cis som du skul­le med ett van­ligt. Om det in­te lödd­rar kan du be­hö­va tvät­ta det igen (och igen) – håll på tills du får upp ett här­ligt löd­der. Då är hå­ret rent. Tvät­ta se­dan med ditt van­li­ga sham­po och bal­sam, av­slu­ta gär­na

med en hår­kur.

Scalp re­li­ef oil de­tox scham­po, REDKEN, 290 KR Ori­gi­nal de­tox, ORI­GI­NAL MI­NE­RAL, 249 KR

Be­ach blon­de cool dip pu­ri­fy­ing

sham­poo, JOHN FRI­E­DA,

99 KR

Na­tu­ral tech de­tox­i­fy­ing scrub sham­poo, DAVINES, 249 KR

Max­i­wash, KE­VIN MURP­HY, 249 KR

Cla­ri­fy­ing sham­poo, MO­ROC­CAN OIL, 229 KR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.