Frå­ga ida

SHA­PE­UP:S PT IDA MI­KAELS­SON SVA­RAR PÅ DI­NA FRÅ­GOR

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Vår PT Ida Mi­kaels­son kom­mer med lös­ning­en på hur du trä­nar ihop med nå­gon som har and­ra fy­sis­ka för­ut­sätt­ning­ar än du och bju­der dess­utom på smar­ta tips om hur du styr­ke­trä­nar ut­om­hus.

Jag vill ha ro­lig trä­ning!

Jag skul­le vil­ja trä­na or­dent­ligt men mitt pro­blem är att jag alltid trött­nar ef­ter två må­na­der. Jag an­tar att lös­ning­en är att hit­ta en trä­nings­form som är rik­tigt kul, men jag vet in­te vad jag ska tes­ta. Jag gil­lar yo­ga och dans, men det känns in­te som att det ger så myc­ket trä­ning. Löp­ning är all­de­les för trå­kigt, och jag trött­nar på gym­met ock­så. Har du någ­ra tips? /J

Hej J! Först och främst tyc­ker jag du ska se till var­för du vill trä­na? För att det är kul? För att det får dig att må bra? För att du vill le­va läng­re och ha en häl­so­sam kropp som or­kar var­da­gen? Hit­ta ditt var­för och ha det se­dan som spor­re oav­sett om det är trå­kigt el­ler kul med trä­ning. Du kan ab­so­lut fort­sät­ta trä­na yo­ga och dans. Du har även rätt i att det är bra med kom­plet­te­ran­de trä­ning, bå­de styr­ka och kon­di­tion. Har du spa­nat in grupp­trä­nings­ut­bu­det? Där kanske du kan hit­ta nå­got du gil­lar. Oli­ka gym­ked­jor har li­te oli­ka ut­bud men det finns bå­de kon­di­tions- och styr­ke­ba­se­ra­de pass. Se om du kan hit­ta nå­gon trä­nings­kom­pis som du kan trä­na till­sam­mans med. Det bru­kar ge bra pepp och gör att du kom­mer iväg oav­sett om det känns ro­ligt el­ler trå­kigt. Trä­ning är in­te alltid ro­ligt men det är li­ka vik­tigt att hål­la kvar i trä­ningsru­ti­ner oav­sett. Gör det för din kropp så den or­kar med al­la ut­ma­ning­ar den ställs in­för. Lyc­ka till och kör hårt! /Ida

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.