Frå­ga lin­da

ShapeUp - - INNEHÅLL - MEJLA: sha­pe­up@fri­da­for­lag.se

Det finns så li­te tid och så många kom­pi­sar att för­sö­ka för­de­la den lil­la ti­den mel­lan. Vår psy­ko­log Lin­da Rit­heim tip­sar om hur du räc­ker till för al­la.

Min bäs­tis är så sin­nes­sjukt då­lig på att hö­ra av sig och det känns som om he­la an­sva­ret för vår re­la­tion lig­ger på mig, trots att jag vet att jag är vik­tig för hen­ne egent­li­gen. Hon har barn och familj så jag vet att hon har in­ten­si­va da­gar, men det är trå­kigt att bli bort­pri­o­ri­te­rad he­la ti­den. När jag in­te hör av mig först kan det gå må­na­der in­nan hon ”upp­täc­ker” det, vil­ket ba­ra gör mig än­nu mer ir­ri­te­rad… /Si­lent tre­at­ment

Svar: Hej! Jag tyc­ker du ska pra­ta med din bäs­tis och be­rät­ta hur du kän­ner. Det krävs två per­so­ner som an­sträng­er sig och en re­la­tion kan in­te upp­rätt­hål­las hur länge som helst om en per­son upp­le­ver att den tar allt an­svar för re­la­tio­nen. Det fram­går att du kan för­stå hen­nes si­tu­a­tion så för­hopp­nings­vis kanske hon kan för­stå din? För­sök för­med­la det som är vik­tigt när du pra­tar med hen­ne, dvs. att du sak­nar hen­ne. Tid är ju ty­värr ingen­ting som kom­mer på pos­ten, tid mås­te man ta sig. För­sök att pla­ne­ra in i för­väg när ni ska ses. Kanske ni kan ha en re­gel­bun­den te­le­fon­tid nå­gon kväll i må­na­den? Det kan nog ock­så va­ra be­höv­ligt för dig att bör­ja ac­cep­te­ra att er re­la­tion in­te kom­mer va­ra som den va­rit ti­di­ga­re. För­sök in­te få den att se ut som den gjor­de in­nan hon skaf­fa­de familj ut­an kon­cen­tre­ra er på hur den ska se ut nu och i fram­ti­den. Lyc­ka till! Kra­mar Lin­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.