Ma­skin­gui­den

VILL DU FÅ FART PÅ FÖR­BRÄN­NING­EN – DÅ ÄR STAK­MA­SKI­NEN DIN KOM­PIS. SHA­PEUPS BLOG­GA­RE ELIN KJOS GUI­DAR DIG TILL HUR DU MAX­AR TRÄ­NING­EN I EN AV HEN­NES FAVORITMASKINER.

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av ELIN KJOS Foto PAVEL MAIRA

Stak­ma­ski­nen hjäl­per dig trä­na upp bå­de styr­ka och kon­di­tion på sam­ma gång. PTN Elin Kjos vi­sar hur hen­nes gymfa­vo­rit fun­kar. Dags att bli sta(r)ka­re!

Stak­ma­ski­nen är ett väl­digt bra och ut­ma­na­de sätt att trä­na upp bå­de styr­ka och ut­hål­lig­het på sam­ma gång. Per­fekt för dig som vill trä­na upp kon­di­tio­nen och få fart på för­brän­ning­en! Det är ock­så mer skon­samt för bå­de arm­bå­gar och ax­lar än att nö­ta stakin­ter­val­ler på rull­ski­dor (och känns dess­utom in­te alls li­ka tön­tigt!). vad ska jag tän­ka på när jag an­vän­der den här ma­ski­nen? – Att ha ryg­gen rak och be­hål­la en god håll­ning, samt att alltid spän­na ma­gen. Tänk på att job­ba med rö­rel­sen i höf­ten samt att ak­ti­ve­ra mage och rygg i var­je drag. vad är det van­li­gas­te miss­ta­get? – Att man lu­tar fram över­krop­pen för myc­ket, vil­ket gör att du tap­par kraft från ma­gen. Många bö­jer även för myc­ket på knä­na. Ett an­nat van­ligt fel är ock­så att man ba­ra ”drar” med ar­mar­na. Hur länge ska jag kö­ra? – Det be­ror på vad du har för mål med trä­ning­en. Stak­ma­ski­nen fun­kar all­de­les ut­märkt för att kö­ra li­te läng­re sträc­kor, men även till li­te kor­ta­re och mer ex­plo­si­va ty­per av in­ter­val­ler. var­för gil­lar du den här ma­ski­nen? – Den ger ef­fek­tiv och skon­sam trä­ning för bå­de över­kropps­styr­ka och kon­di­tion. Plus att den ak­ti­ve­rar he­la krop­pen såsom rygg, mage, ben, sä­te, ar­mar. Grymt bra för att få upp pul­sen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.