Kali­per­mät­ning

ShapeUp - - TRAINING -

Kalip är ett in­stru­ment, som en slags tång, som kan mä­ta mäng­den kropps­fett. Den ser ut som en kläm­ma och ge­nom att kläm­ma fast hu­den, som om den skul­le ta sig en tug­ga, får man fram en siff­ra som förs in i en tabell. Det som mäts är un­der­huds­fet­tets tjock­lek på oli­ka punk­ter på krop­pen. Det går att an­vän­da fy­ra, sju, nio el­ler tolv mät­punk­ter och mät­ning­en tar cir­ka en kvart. Re­sul­ta­tet är till viss del be­ro­en­de av skick­lig­he­ten hos den som mä­ter.

Re­sul­tat av fett­mät­ning: 32,0 pro­cent Så tyck­te vår test­per­son: Den mest smärt­sam­ma me­to­den, men han­ter­bar. En per­son ny­per åt fet­tet på sju oli­ka punk­ter och mä­ter med en stic­ka. Mät­ning­en gjor­des tre gång­er på var­je punkt. Det gör väl­digt ont på vis­sa punk­ter men det går ock­så väl­digt snabbt, så man kan stå ut med smär­tan. Pris: 300 kro­nor

Här testade vi: Spi­nal­ba­lans.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.