Id­rott- och häl­so­pe­da­go­gen Malena Pers­son, 28: “Det är det ro­li­gas­te som finns”

GLÖM GYMPALEKTIONERNA FRÅN DIN BARN­DOM. IDAG TAR SKOLGYMPAN ETT MYC­KET STÖR­RE GREPP OM ID­ROTT OCH HÄL­SA.

ShapeUp - - LIVSSTIL -

Var­för vil­le du bli idrotts­lä­ra­re?

– Jag har alltid id­rot­tat, spe­lat fot­boll i he­la mitt liv, men idrotts- och häl­so­pe­da­gog som yr­ket he­ter idag var in­te själv­klart för­rän sista året på gym­na­si­et. Då gjor­de jag prak­tik och in­såg att sit­ta fram­för en da­tor var­je dag, nej det är in­te för mig. Så jag fun­de­ra­de på vad jag gil­lar, och det är id­rott och män­ni­skor. Så då blev det så. Och jag har in­te ång­rat det en dag.

Hur ser en gym­pa­lek­tion ut 2015?

– Egent­li­gen skul­le man kun­na kö­ra ba­ra te­o­ri, för det hand­lar myc­ket om väl­må­en­de, men­tal in­ställ­ning och hur krop­pen fun­ge­rar. Men jag vill in­te tap­pa det fy­sis­ka, jag tyc­ker det är minst li­ka vik­tigt att ha kul. Att man får le­ka sig fram och i det kan hit­ta nå­got där man kan fort­sät­ta id­rot­ta på sin fri­tid. Id­rotts­lek­tio­ner­na idag hand­lar mer om dans, orientering och simning än fot­boll och innebandy. Det är in­te läng­re om att se vem som är bäst, ut­an vem som ut­veck­las mest.

Hin­ner du trä­na nå­got själv på en ar­bets­dag?

– Nej. Jag för­sö­ker ibland va­ra med, som om vi har styr­ke­trä­ning. Då bru­kar jag hop­pa in och kö­ra jag med, för att få med ele­ver­na på tem­po. Men of­ta har man så många på en dag så för att or­ka i läng­den så kan man in­te kö­ra var­je dag.

Vad trä­nar du själv?

– Jag trä­nar tre till fy­ra gång­er i vec­kan, och då blir det löp­ning el­ler pass på gym.

Hur får ditt jobb dig att må i krop­pen?

– Mest bra, men det finns ju de­lar som tar stryk. Hör­seln till ex­em­pel, det är gans­ka hög ljud­ni­vå. Men det finns hjälp, som form­gjut­na öron­prop­par.

Vad är den störs­ta för­de­len med ditt jobb?

– Gläd­jen i be­mö­tan­det. Och när nå­gon har haft det rik­tigt job­bigt och man ser att det bör­jar fun­ge­ra för en elev. Det är det all­ra bäs­ta, det kan man le­va på i fle­ra vec­kor.

Och den störs­ta nack­de­len?

– Det är nog att det är gans­ka tungt emo­tio­nellt. Se­dan krävs det väl­digt myc­ket pla­ne­ring när det kom­mer till id­rot­ten, sär­skilt för oss som är en sko­la mitt in­ne i Stock­holm. Jag skul­le vil­ja ha en bätt­re mil­jö runt om, där för­ut­sätt­ning­ar­na att gö­ra mer fanns.

Vil­ka egen­ska­per be­hövs för att va­ra en bra id­rott- och häl­so­pe­da­gog?

– Du mås­te va­ra en bra le­da­re, en bra fö­re­bild. Du mås­te ha gans­ka myc­ket pon­dus, an­nars lyss­nar de in­te. Jag har

fått trä­na upp min röst, för du mås­te hö­ras där in­ne. Id­rott är ett gans­ka ut­satt äm­ne och du mås­te kun­na för­stå det även om du själv är en så­dan som äls­kar id­rott. Du mås­te kun­na hit­ta vägar för dem att va­ra med ock­så.

Har du nå­got råd till den som är su­gen på att bli id­rott- och häl­so­pe­da­gog?

– Kör! Det är fan­tas­tiskt kul. Jag tror att det är det ro­li­gas­te du kan gö­ra in­om lä­ra­ryr­ket. Du får se ele­ver­na från en an­nan si­da, och får en helt an­nan bild av dem. Och du får se ele­ver som of­ta har det gans­ka tufft va­ra stjär­nor i ditt äm­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.