P-PIL­LER FÖR MÄN

Är du trött på att prop­pa din kropp med hor­mo­ner och öns­kar att din kil­le kanske kun­de ax­la an­sva­ret ett tag? P-pil­ler för män är bå­de möj­ligt och fram­för allt finns det re­dan – men in­te på mark­na­den. Höga ris­ker och låg ef­ter­frå­gan sät­ter stopp för lan­se

ShapeUp - - INNEHALL - AV SANNA ERIKS­SON

Var­för ska vi tje­jer prop­pa oss ful­la med hor­mo­ner? P-pil­ler för män finns näm­li­gen re­dan, men ef­ter­frå­gan är för låg me­nar fö­re­ta­gen.

Att kvin­nor för­vän­tas ta det största an­sva­ret för att an­vän­da pre­ven­tiv­me­del är så­dan själv­klar­het i sam­häl­let att det säl­lan ens dis­ku­te­ras. Tvärtom lär vi oss se­dan ti­dig ål­der om vil­ka oli­ka al­ter­na­tiv som finns att an­vän­da för att in­te ris­ke­ra gra­vi­di­tet, samt vil­ka bi­verk­ning­ar vi för­vän­tas stå ut med. Hu­mör­sväng­ning­ar, ak­ne, vik­tök­ning och mins­kad sex­lust är någ­ra av dem. Och allt fler kvin­nor har nu bör­jat ifrå­ga­sät­ta hor­mon­knapran­det. Bi­verk­ning­ar är en van­lig an­led­ning, men en an­nan är en käns­la av att in­te vil­ja till­sät­ta hor­mo­ner i krop­pen. Och var­för ska an­sva­ret för pre­ven­tiv­me­del en­bart lig­ga på oss kvin­nor? Är det in­te män­nens tur att äta hor­mo­ner nu?

P-pil­ler för män finns re­dan

Fram till för ba­ra någ­ra år se­dan har det dock känts li­ka tro­ligt att kun­na lyf­ta över an­sva­ret för pil­le­rä­tan­det som att få man­nen att ta över vår menscy­kel. Många me­nar att det vo­re mer jäm­ställt om bå­da par­ter i ett för­hål­lan­de kun­de ta li­ka stort an­svar för att för­hind­ra oöns­kad gra­vi­di­tet. Men ste­ri­li­se­ring, som i dags­lä­get är det en­da al­ter­na­ti­vet ut­ö­ver kon­dom, känns kanske li­te väl ra­di­kalt. Fram­förallt om man vill ha barn nå­gon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.