TÄNK DIG STARK!

ShapeUp - - WHAT'S UP - AV Ka­rin Nordin

DET FINNS FAK­TISKT NÅ­GOT SOM KAN KAL­LAS FIT­NESS-SJÄLV­FÖR­TRO­EN­DE OCH DET ÄR VÄL­DIGT BRA ATT HA. VAR­FÖR? JO, DET KAN HJÄL­PA DIG ATT BLI STAR­KA­RE OCH BÄTT­RE PÅ DIN SPORT EL­LER TRÄ­NINGS­FORM, EN NY, STOR STU­DIE. När fors­ka­re vid Tex­as Uni­ver­si­ty i USA jäm­för­de en grupp 18-30-åring­ar med sam­ma BMI, och som trä­na­de li­ka myc­ket var­je vec­ka, upp­täck­te de att per­so­ner som såg sig själ­va som välträ­na­de och star­ka pre­ste­ra­de bätt­re vid fy­sis­ka tes­ter. De sprang snab­ba­re och kun­de lyf­ta tyng­re vik­ter än si­na mind­re själv­säk­ra, men egent­li­gen li­ka duk­ti­ga, kom­pi­sar.

– Det är sunt att ha en viss över­tro på sin egen för­må­ga. Det hjäl­per när vi tar oss an upp­gif­ter vi än­nu in­te be­mäst­rar, sä­ger Fred­rik San­din, leg. psy­ko­log som hjäl­per många id­rot­ta­re på mot­tag­ning­en Psy­ko­lo­gA.

Han be­rät­tar att man bru­kar pra­ta om en ”sund nar­cis­sism”; att tro att man är li­te bätt­re och mer kom­pe­tent än man egent­li­gen är, kopp­las till bätt­re pre­sta­tio­ner.

– Blir över­tron för stor kan det dock va­ra ne­ga­tivt då man kanske tar sig an allt­för svå­ra upp­gif­ter och gång på gång miss­lyc­kas, tilläg­ger Fred­rik. Så hur byg­ger du ditt fit­ness-själv­för­tro­en­de? Det finns ty­värr inga enk­la sätt, men tå­la­mod med dig själv är en nyc­kel.

– Ut­ma­ning­en är att stå ut med att du kän­ner dig mind­re bra i nå­got du syss­lar med. Om det hand­lar om trä­ning mås­te du ac­cep­te­ra att det tar tid att bli bätt­re. Or­kar du stå ut med att kän­na dig mind­re kom­pe­tent kom­mer förr el­ler se­na­re käns­lan av att du verk­li­gen kan, och att du får tro på din egen för­må­ga, för­kla­rar Fred­rik San­din.

Så, tänk så här: Det är okej att va­ra li­te då­lig i bör­jan. Käm­pa på, du kom­mer bli bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.