Så på­ver­kar de dig – och så kan du på­ver­ka dem!

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Många av oss vet allt­för li­te om krop­pens fan­tas­tis­ka sig­naläm­nen, hor­mo­ner­na. De­ras upp­gift är att kom­mu­ni­ce­ra med di­na cel­ler och de på­ver­kar hur du kän­ner och pre­ste­rar. När du mår då­ligt (och det in­te be­ror på att nå­gon idi­ot ställt till det för dig) kan du räk­na med att hor­mo­ner är med i le­ken, el­ler kanske sna­ra­re att de är med i le­ken. Och när du har värl­dens ener­gi­flow och får mas­sor gjort är det ock­så tack va­re hor­mo­ner. De på­ver­kar även ditt ut­se­en­de, som hur din hud ser ut och hur myc­ket du väger.

– Det är många som in­te vet att vikt­upp­gång­ar och en­vi­sa ki­lon kan be­ro på att de har en hal­tan­de in­su­lin­pro­duk­tion som gör att de mås­te äta på ett an­nat sätt för att gå ned i vikt, sna­ra­re än att dra ned på ka­lo­ri­er­na. Allt­för många har ett be­ro­en­de­för­hål­lan­de till mat ut­an att kän­na till det själ­va, och det är ock­så hor­mon­styrt, för­kla­rar

ci­vilin­gen­jör, bio­hac­ker och för­fat­ta­re till boken “Hor­mon­bi­beln” som gavs ut för­ra vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.