Vec­ka 3: Ex­tra ef­fek­ti­va trä­nings­pass!

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Ni­vå­er­na av östro­gen och testos­te­ron sjun­ker ef­ter ägg­loss­ning­en, för att dag tre el­ler dag fy­ra, öka igen. Hor­mo­net pro­ges­te­ron sti­ger un­der he­la vec­kan.

Un­der de förs­ta da­gar­na kan du kän­na dig låg. Li­te PMS-ten­den­ser näs­tan. Men un­der veckans and­ra hal­va sti­ger hor­mo­ner­na igen, och ska­par lugn. Om du är käns­lig för pro­ges­te­ron, kan du kän­na dig li­te dep­pig när pro­ges­te­ron­ni­vån sti­ger.

Det är ing­en top­pen­vec­ka när vi snac­kar ener­gi. Ef­ter ägg­loss­ning­en kan många kän­na sig li­te se­ga, på grund av läg­re ni­vå­er av östro­gen och testos­te­ron, i kom­bi­na­tion med sti­gan­de ni­vå­er av pro­ges­te­ron som har en lug­nan­de och avstressande ef­fekt.

Din sex­drift dy­ker och chan­sen är stor att du fö­re­drar Net­flix framför sex. Det be­ror på höga ni­vå­er av lugn-hor­mo­net pro­ges­te­ron. Den här vec­kan kan det ock­så va­ra svå­ra­re att få or­gasm.

Pro­ges­te­ron bin­der vat­ten i krop­pen, vil­ket kan gö­ra dig uppsvälld. Lad­da upp med fi­ber­rik kost, och drick or­dent­ligt för att mot­ver­ka svull­nad. Var gär­na li­te för­sik­tig med salt, som bi­drar till att bin­da väts­ka.

Du brän­ner upp till 30 pro­cent mer fett när du trä­nar un­der den här vec­kan, en­ligt fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Ade­lai­de i Austra­li­en som upp­täckt att mix­en av östro­gen och pro­ges­te­ron främ­jar fett­för­brän­ning­en. Du kan allt­så trä­na mind­re, men brän­na mer. Men kom ihåg att lyss­na på din kropp och ditt hu­mör. För att däm­pa PMS-ten­den­ser ska du sat­sa på se­ro­to­nin­hö­jan­de ak­ti­vi­te­ter, som trä­ning, god mat och häng med kom­pi­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.