What´s Up

ShapeUp - - WHAT'S UP - AV Ka­rin Nor­din

AL­LA BE­HÖ­VER ÅTER­HÄMT­NING, MEN DU ÄR IN­TE KONS­TIG FÖR ATT DU IN­TE VILL CHILLA PÅ EN STRAND HE­LA SE­MESTERN. BLIR DU RASTLÖS av tan­ken på en se­mes­ter präg­lad av still­het? Du är in­te en­sam. Många upp­le­ver att de van­li­ga idéer vi har om hur en av­kopp­lan­de se­mes­ter ser ut är… ja, gans­ka stres­san­de, fak­tiskt. En kom­pis be­rät­tar att hon fick ång­est på den tys­ta stran­d­re­sor­ten där re­stau­rang­en stäng­de kloc­kan 21.00 var­je kväll. En an­nan minns hur hon kom hem från week­en­dre­san med tjej­kom­pi­sar­na helt ut­mat­tad, me­dan de and­ra upp­lev­de att de haft en lugn helg.

Var­för är vi egent­li­gen så him­la oli­ka?

– Som psy­ko­log pra­tar jag of­ta om den bi­opsy­ko­so­ci­a­la mo­del­len. Med den me­nar vi att hur vi mår och fun­ge­rar be­ror på en kom­bi­na­tion av bi­o­lo­gis­ka, psy­ko­lo­gis­ka och so­ci­a­la fak­to­rer, för­kla­rar AnnaCarin Mag­nus­son, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log.

– Den bi­o­lo­gis­ka fak­torn tar hän­syn till att vi har oli­ka ge­ner, man kan fak­tiskt med­fött va­ra mer ex­tro­vert el­ler in­tro­vert än ge­nom­snit­tet. En ex­tro­vert per­son trivs med myc­ket folk om­kring sig och vill att det hän­der sa­ker i snabb takt me­dan en mer in­tro­vert fö­re­drar egen­tid och lugn. HUR DIN VAR­DAG ser ut är ock­så av­gö­ran­de för vad du vill ha ut av se­mestern, och här kom­mer den so­ci­a­la fak­torn in.

– För den som får mer än sitt so­ci­a­la be­hov fyllt på job­bet blir av­kopp­ling kanske mer kopp­lat till lugn och av­skild­het och vice ver­sa, sä­ger AnnaCarin.

Se­dan har vi ock­så den psy­ko­lo­gis­ka fak­torn som på­ver­kar oss, att vi är pro­duk­ter av vå­ra ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter.

– Om du of­ta kän­de dig ”fel” bland skol­kom­pi­sar­na kan so­ci­a­la sam­man­hang fort­sät­ta att va­ra stun­der när an­spän­ning­en slår till. En se­mes­ter i stor grupp kanske in­te blir av­kopp­lan­de då, för­kla­rar AnnaCarin.

DET FINNS ALLT­SÅ oli­ka an­led­ning­ar till att vå­ra upp­fatt­ning­ar om vad som egent­li­gen är en skön se­mes­ter va­ri­e­rar. Och det du har lust till är för­mod­li­gen bra för dig, me­nar AnnaCarin. Dock med vis­sa un­dan­tag.

– Kanske vill du va­ra ak­tiv för att slip­pa obe­hag­li­ga käns­lor och job­bi­ga tan­kar? Då finns ris­ken att du spring­er tills du spring­er in i väg­gen, var­nar hon.

Fun­de­ra på hur just du hit­tar den där skö­na käns­lan av av­kopp­ling. Det finns ing­et fa­cit.

– Om du blir glad, av­spänd el­ler sti­mu­le­rad så har du ett gans­ka bra kvit­to på att din se­mes­ter är väl­gö­ran­de, av­slu­tar AnnaCarin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.