BOU­TI­QUE FIT­NESS

ShapeUp - - WHAT'S UP -

I Lon­don, Los Ang­e­les och New York präglas den nya trä­nings­kul­tu­ren av så kal­lad bou­ti­que fit­ness, där kun­der­na väl­jer att trä­na på oli­ka, mind­re stäl­len spe­ci­a­li­se­ra­de på vis­sa trä­nings­for­mer, istäl­let för att lö­sa med­lem­skap på ett och sam­ma gym. Tren­den har hit­tat till Sve­ri­ge, med stäl­len som Be Co­re i Stock­holm, som bland an­nat er­bju­der barre och soul cycling. De här coo­la Adi­das-skor­na står på Sha­peUps öns­ke­lis­ta. De är ut­rus­ta­de med mo­dern löp­sko­tek­no­lo­gi och en ex­tremt skön ret­ro­look, vil­ket gör dem li­ka pas­san­de på stan som i lö­par­spå­ret. Po­pu­lär tek­nik som in­ne­bär att bör­ja lugnt för att den and­ra hal­van av run­dan el­ler lop­pet snab­ba­re än den förs­ta. Det an­ses bra, bland an­nat ef­tersom musk­ler och le­der får tid att vär­ma upp, vil­ket ökar din pre­sta­tions­för­må­ga och mins­kar ska­de­ris­ken. En mix av ett di­stans- och in­ter­vall­pass, där käns­lan får be­stäm­ma din fart. Kan in­le­das med lätt jogg för att trap­pas upp till en el­ler fle­ra spur­ter. Trös­keln man syf­tar på är den där krop­pen bör­jar pro­du­ce­ra mjölk­sy­ra. Om du hål­ler dig pre­cis un­der den kal­las det ett trös­kel­pass. Du ska hål­la dig nä­ra, men pre­cis un­der din mjölk­sy­retrös­kel. Nya Fit­bit Al­ta är ett slim­mat fit­nes­sarm­band som är snyggt på rik­tigt och in­te snyggt ”för att va­ra ett fit­nes­sarm­band”. Hål­ler sten­koll på ak­ti­vi­te­ter, sömn och puls. Pri­set är 1 400 kr.

Ta med vov­ven på li­te fart­lek.

Adi­das Ori­gi­nals NMD, 1 199 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.