.. AR GYM­MET NYA KRO­GEN?

ShapeUp - - WHAT'S UP - AV JENNY TORESSON

HA­TA DET EL­LER ÄLS­KA det, men fak­tum är att de fles­ta gym­be­sö­ka­re tyc­ker att det är en bra idé att flirta på gym­met. I en stu­die gjord av Match.com sva­ra­de he­la 83% av de till­frå­ga­de att det var en själv­klar­het för dem och mer än hälf­ten upp­gav att de trä­nar för att bli mer at­trak­ti­va för en po­ten­ti­ell dejt.

En­ligt Eu­ro­pa­ba­ro­me­tern är svens­kar­na Eu­ro­pas mest ak­ti­va folk. Kanske är det där­för gym­met ver­kar ha bli­vit den nya mö­tes­plat­sen för bå­de flir­tar och dej­ter.

Att trä­na med nå­gon har ock­så fi­na för­de­lar och det är ju li­te av en ice-brea­ker att gö­ra nå­got fy­siskt till­sam­mans förs­ta gång­en man ses.

Så, är du sing­el och trä­nings­su­gen el­ler fun­de­rar du på en ny mil­jö för förs­ta dej­ten? Då är gym­met ett hett tips.

Så tyc­ker trä­nings­pro­fi­ler­na!

So­fia Sjö­ström, PT-FIA:

– Det finns nog inga rätt el­ler fel i den frå­gan. Hit­tar man nå­gon som ver­kar in­tres­sant så kan gym­met va­ra en bra plats att träf­fas på. Sam­ti­digt be­hö­ver man re­spek­te­ra att en del ba­ra är där för att trä­na och in­te vill bli upp­rag­ga­de. Det är nog bra att kän­na av helt en­kelt. Och om det skul­le fin­nas ett in­tres­se kan man ju fort­sät­ta dej­tan­det ut­an­för gym­met.

EL­LER KANSKE NYA TINDER? STU­DI­ER VI­SAR ATT DET BLIR ALLT VAN­LI­GA­RE ATT FLIRTA OCH DEJTA PÅ GYM­MET!

Li Åwall:

– Var för­sik­tig med att flirta på gym­met. Många är där för att trä­na och ha egen­tid. Men om du mär­ker att du får ögon­kon­takt kan du gå fram och sä­ga hej och pre­sen­te­ra dig. Var även för­sik­tig med att ta fy­sisk kon­takt med nå­gon, ge­nom att till ex­em­pel gå fram och vi­sa hur man gör en öv­ning på rätt sätt, och bör­ja ju­ste­ra hur han el­ler hon ska stå och rö­ra sig ge­nom att läg­ga en hand på ho­nom el­ler hen­ne. Då kan det bli väl­digt fel. Så ja, flirta på gym­met är okej, men var för­sik­tig.

Elin Kjos:

– Själv går jag ald­rig till gym­met för att flirta el­ler rag­ga. Jag skul­le nog ha svårt att kon­cen­tre­ra mig på trä­ning­en om jag gick dit med in­ställ­ning­en att gö­ra det. Jag är dock väl­digt van vid att kil­lar vi­sar in­tres­se när jag trä­nar och jag tyc­ker att det är okej, så länge det in­te blir ett stö­ran­de mo­ment. Att kom­ma fram mitt un­der ett set el­ler lik­nan­de är de­fi­ni­tivt in­te okej. Men gym­met är ett bra stäl­le att träf­fa li­ka-sin­na­de, så var­för in­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.