Mat & Häl­sa

ShapeUp - - MAT & HÄLSA - AV Ka­rin Nor­din

FO­KUS VAR LÄNGE på den kä­ra gam­la avo­ka­do­mac­kan. Nu har tar­ti­nes ta­git över. De små snyg­ga mac­kor­na har pre­cis hit­tat från Instagram till kafé­er och re­stau­rang­er och de är su­perenk­la att gö­ra själv. Sat­sa på en bra bas, som fun­kar bå­de som smak­sät­ta­re och fäs­te för di­na top­pings och fyll se­dan på med go­da, gär­na kon­tras­te­ran­de sma­ker. Tänk till ex­em­pel salt Gruyé­re-ost och sö­ta fi­kon.

RE­BEC­CA YOUNG från Austra­li­en dri­ver Insta­kon­tot Orange Kit­chen Food, fullt av un­der­ba­ra mat­bil­der och re­cept.

– Sma­ken kom­mer all­tid först när du gör tar­ti­nes. Ba­sen är vik­tig, så bör­ja med den. Till mi­na fa­vo­rit­ba­ser hör jord­nöts­smör, man­delsmör och ko­kosyog­hurt. Med en bra bas är möj­lig­he­ter­na oänd­li­ga! Ut­gå från in­gre­di­en­ser du gil­lar och fun­de­ra se­dan på hur fär­ger­na och kon­si­sten­ser­na fun­kar till­sam­mans, sä­ger Re­bec­ca.

– Jag gör ald­rig en tartine ba­ra för att den ska va­ra snygg, det kan all­tid va­ra bå­de mat och konst. Jag gil­lar att va­ra kre­a­tiv när jag la­gar mat och när jag läg­ger upp den. Det är ett kre­a­tivt ut­lopp för mig, där­för tyc­ker jag att man kan kal­la det konst. Men med det sagt så är sma­ken viktigast.

– På sisto­ne har jag an­vänt myc­ket ko­kosyog­hurt och se­dan fyl­ler jag på med sa­ker, la­ger på la­ger. När man an­vän­der ko­kosyog­hurt blir det li­te sött, och to­as­ten för­vand­las näs­tan till en des­sert vil­ket är su­per­gott. Re­bec­ca Young, mat­kre­a­tör och yo­ga­lo­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.