KOSTKOLLEN

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

sjuk­dom etc). Så ener­gidryc­ker är in­te skad­ligt per de­fi­ni­tion men hög­kon­su­men­ter och käns­li­ga per­so­ner bör va­ra för­sik­ti­ga med att in­ta för myc­ket. sling­rar sig of­ta på be­nen men de kan ävrn upp­stå på and­ra stäl­len. Mitt råd är att kol­la upp det här på vård­cen­tra­len. Det kan ock­så va­ra så att din vikt­ned­gång helt en­kelt har gjort att di­na åd­ror syns mer. Här­ligt att lä­sa om din nya livs­stil! Fort­sätt i sam­ma an­da, he­ja dig! till­räck­ligt för din ener­gi­för­bruk­ning samt kol­la om du får i dig till­räck­ligt med pro­te­in. I ditt fall bör du lig­ga mel­lan 1,6- 2,0 g pro­te­in per kg kropps­vikt och dag. Ka­lo­ri­mäng­den är svår att upp­skat­ta för mig ef­tersom jag in­te vet din ål­der el­ler vikt och längd mm men mel­lan 2500

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.