Work­out

ShapeUp - - WORKOUT - AV Ka­rin Nor­din

MÄN­NI­SKOR SOM morgon­trä­nar får myc­ket be­kräf­tel­se och upp­skatt­ning, det vet vi al­la (hej Instagram). Men om du är en av dem som in­te or­kar ta dig upp be­hö­ver du in­te dep­pa allt­för myc­ket över det. Kvällsträning har näm­li­gen vi­sat sig va­ra så po­si­tivt att även mor­gon­män­ni­skor­na bor­de fun­de­ra på att läg­ga till ett sent pass i sitt trä­nings­sche­ma.

FORSK­NING HAR VI­SAT att vi kan trä­na upp till 20 pro­cent läng­re på kväl­lar­na, och med en hög­re in­ten­si­tet. Presta­tions­för­må­gan hos morgontröt­ta pe­a­kar el­va tim­mar ef­ter att de vak­nat, en­ligt en stu­die från Uni­ver­si­ty of Bir­ming­ham i Eng­land. Även mor­gon­pig­ga pre­ste­rar bätt­re se­na­re på dyg­net, un­ge­fär sex tim­mar ef­ter att de vak­nat en­ligt sam­ma stu­die.

Musk­ler­nas funk­tion och styr­ka är nå­got hög­re på kväl­len. Dess­utom sägs höga ni­vå­er av stress­hor­mo­net kor­ti­sol på mor­go­nen häm­ma mus­kel­till­väx­ten. Men det finns en lös­ning på det: Morgon­trä­na­re, ät fru­kost – då sjun­ker kor­ti­so­let.

DU HAR SÄ­KERT HÖRT att sen trä­ning stör söm­nen. Men det be­hö­ver in­te va­ra så, för­ut­satt att du in­te kas­tar dig i säng di­rekt ef­ter det svet­ti­ga cross­fit-pas­set. En­ligt schwei­zis­ka fors­ka­re so­ver män­ni­skor som trä­nat 90 mi­nu­ter in­nan säng­gå­en­de dju­pa­re än an­nars. I en an­nan un­der­sök­ning, pub­li­ce­rad i ame­ri­kans­ka tid­ning­en Sleep Me­di­ci­ne, upp­gav 30 pro­cent att de sov bätt­re ef­ter ett trä­nings­pass. Förr fick vi of­ta hö­ra att det var bra att kö­ra ett pass på fas­tan­de mage för att gå ned i vikt. Men gör in­te det. Om du in­te äter in­nan din morgon­trä­ning kom­mer du in­te or­ka li­ka myc­ket på grund av lå­ga gly­ko­gen­ni­vå­er. När du vak­nar är dess­utom ni­vå­er­na av stress­hor­mo­net kor­ti­sol höga, vil­ket till­sam­mans med li­te gly­ko­gen i sy­ste­met häm­mar musk­ler­nas till­växt istäl­let för tvärtom. Lå­gin­ten­siv trä­ning ut­an fru­kost är mer okej, men bäst är all­tid att äta.

Den mest po­pu­lä­ra ti­den för löpning, styrketräning, cyk­ling och dans en­ligt sta­tistik från Jaw­bo­ne (fö­re­tag som till­ver­kar Fit­nes­sarm­band).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.