What´s Up

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Den brit­tis­ka psy­ko­lo­gen och fors­ka­ren pin­poin­ta­de re­dan 1926 fy­ra vik­ti­ga fa­ser i den kre­a­ti­va pro­ces­sen. De pub­li­ce­ra­des i hans hyl­la­de bok "The Art of Thought". Visst känns det fort­fa­ran­de ak­tu­ellt?

Den förs­ta fa­sen hand­lar om att for­mu­le­ra pro­ble­met, sam­la in­for­ma­tion och gö­ra ett förs­ta för­sök att lö­sa det. Du un­der­sö­ker pro­ble­met ur al­la vinklar. Un­der den här fa­sen lär du dig för­stå vad det du ska gö­ra går ut på. Man kan sä­ga att det är nu du sår di­na frön.

Du skju­ter pro­ble­met el­ler upp­gif­ten åt sidan för en tid. Många gil­lar att trä­na el­ler pro­me­ne­ra, el­ler kanske re­sa bort. Hur lång in­ku­ba­tions­ti­den är va­ri­e­rar. Från tim­mar till må­na­der el­ler kanske år. Att rö­ra på sig är re­kom­men­de­rat, det sät­ter fart på en­dor­fi­ner­na vil­ket sti­mu­le­rar din kre­a­ti­vi­tet.

Yes! Nu kom­mer in­spi­ra­tio­nen och en käns­la av in­sikt, du vet vad du ska gö­ra. Nu ska du tes­ta om det du kom­mit på hål­ler i verk­lig­he­ten. För det gäl­ler att ha till­räck­ligt med själv­di­sci­plin att ge­nom­fö­ra din idé. Det är här det bris­ter för många – idéer pop­par upp men det finns in­te tid el­ler ork att ge­nom­fö­ra dem. El­ler så vi­sar det sig att idén in­te hål­ler – då är det ba­ra att bör­ja om från bör­jan igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.