NYA 4:3 .. AT.. MER VAG MIND­RE

Ät myc­ket och mil­jös­mart - väg mind­re

ShapeUp - - SIDAN 1 - AV Ka­rin Nor­din

AVSTÅ KÖTT TRE DA­GAR I VEC­KAN OCH MINS­KA PÅ MÄNGDEN RES­TE­RAN­DE DA­GAR. DET ÄR SNÄLLT MOT DIN KROPP, MOT DJU­REN OCH MIL­JÖN. DU KOM­MER GÅ NED I VIKT OCH DU BE­HÖ­VER IN­TE RÄK­NA KA­LO­RI­ER. FAK­TUM ÄR ATT DU KAN ÄTA MER ÄN DU BRU­KAR!

AAllt fler blir del­tids­ve­ge­ta­ri­a­ner, el­ler så kal­la­de flex­i­ta­ri­a­ner. Det be­ty­der att de in­te är strik­ta ve­ge­ta­ri­a­ner, de äter kött då och då. Vis­sa gör det nå­gon gång i vec­kan, and­ra en­dast vid spe­ci­el­la till­fäl­len.

Många äter dag­li­gen ani­ma­lis­ka pro­duk­ter som ost och ägg, men und­vi­ker kött för det mesta. Det är just den flex­ib­la men be­grän­sa­de in­ställ­ning­en till kött som kän­ne­teck­nar en flex­i­ta­ri­an.

Lou­i­se, 28, äter kött nå­gon gång i må­na­den. Fisk blir det li­te of­ta­re.

– För mig in­ne­bär det verk­li­gen noll upp­off­ring. Nu­me­ra är det in­te ens so­ci­alt osmi­digt på mid­da­gar och sånt, för det har bli­vit så him­la van­ligt. Till och med de ab­so­lut bäs­ta re­stau­rang­er­na har bra ve­ge­ta­ris­ka rät­ter, tack va­re att sy­nen på ve­ge­ta­risk mat fått en re­jäl upp­gra­de­ring de se­nas­te åren.

– För­ut åt jag myc­ket fisk, men an­svars­fullt pro­du­ce­rad fisk är så jäk­la dyrt så jag in­såg att det bäs­ta var att dra ner på mängden el­ler slu­ta. Men det är klart, ibland tar jag en sus­hi el­ler en ham­bur­ga­re med ex­tra allt, be­rät­tar Lou­i­se.

– Det ro­li­ga är att jag har gått ner till sam­ma vikt som jag ha­de i gym­na­si­et när jag trä­na­de som mest, ba­ra ge­nom att dra ner på köttet och äta mer grönt. Det var ingen­ting jag ha­de räk­nat med, men det är en väl­kom­men bonus!

Det är dags att bör­ja an­vän­da köttet som en ac­ces­so­ar istäl­let.

ATT VA­RA DELTIDSVEGETARIAN är en håll­bar livs­stil, bå­de med tan­ke på dju­ren och mil­jön. En en­da kött­fri dag i må­na­den in­ne­bär fak­tiskt sto­ra mil­jö­för­de­lar!

Det är dess­utom lätt. När du lärt dig att in­te byg­ga di­na mål­ti­der kring kött så känns det som ett rätt själv­klart, gott och en­kelt sätt att le­va och tre kött­fria da­gar i vec­kan blir lätt fem, sex och sju.

En­ligt stu­di­er väger ve­ge­ta­ri­a­ner i ge­nom­snitt om­kring 15-20 pro­cent mind­re än köt­tä­ta­re. Den ame­ri­kans­ka di­e­tis­ten Dawn Jack­son Blat­ner skri­ver i sin bäst­säl­jan­de bok "The Flex­i­ta­ri­an Diet" att en­dast 6 pro­cent av USA:s ve­ge­ta­ri­a­ner är över­vik­ti­ga, jäm­fört med 45 pro­cent av den öv­ri­ga be­folk­ning­en. Ame­ri­ka­ner äter ock­så 20 pro­cent mer kött än för 50 år se­dan – en trend som går att ap­pli­ce­ra på he­la väst­värl­den och som in­te för nå­got gott med sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.