Vild­marksliv och vand­ring – följ med till Jämt­land!

FÖLJ MED TILL JÄMT­LAND OCH SPA­NA IN SNYG­GAS­TE FRILUFTSKLÄDERNA SAM­TI­DIGT SOM DU FÅR EN GUI­DE TILL VILDMARKEN OCH LUGNET. FRI­LUFTS­LIV HAR ALD­RIG VA­RIT HETARE (KOM IHÅG VAR DU LÄS­TE DET FÖRST).

ShapeUp - - NEWS - FO­TO­GRAF Carl Klingspor STY­LIST An­ni­ka Nor­man MO­DELL OCH TEXT Ka­rin Nor­din

AN­DAS IN LUGNET

Njar­ka sa­me­lä­ger lig­ger på en ud­de i Hägg­sjön i Åre kom­mun i Jämt­land. Här kan du dra lugnet djupt in i di­na lung­or, och kän­na hur det spri­der sig i krop­pen.

Sa­mer har all­tid sökt sig till plat­ser som bju­der på har­mo­ni, så det är in­te en slump att Njar­ka lig­ger just här.

Om du läng­tar ef­ter ett mil­jöom­byte får du ga­ran­te­rat vad du be­hö­ver. Fis­ka, ta ett upp­fris­kan­de bad, padd­la ka­not, vand­ra, ma­ta re­nar med renlav, sma­ka på sa­mis­ka de­li­ka­tes­ser och ba­da ba­stu. Du över­nat­tar i en my­sig kå­ta, re­nar­na strö­var fritt ut­an­för.

Läs mer: njar­ka.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.