My­ten om det kre­a­ti­va ge­ni­et

Du kan va­ra ett!

ShapeUp - - NEWS - AV Ka­rin Nor­din

KRE­A­TI­VI­TET ÄR EN haj­pad egen­skap som fått ett all­de­les sär­skilt skim­mer. Med all rätt. För kre­a­ti­vi­tet är en käl­la till lyc­ka, lä­ran­de och ut­veck­ling – ja, och peng­ar.

Ur kre­a­ti­vi­tet har sto­ra fö­re­tag, fan­tas­tis­ka mål­ning­ar, coo­la hus och vack­ra mo­de­bil­der fötts. Men ty­värr är vi många som be­grän­sar vi oss ge­nom att tän­ka att den där kre­a­ti­va ådran är få för­un­nad, och att allt hand­lar om konst­när­lig be­gåv­ning. Men det hand­lar mer om att an­stränga sig, på rätt sätt.

I den ame­ri­kans­ka bo­ken "Wi­red to cre­a­te: 10 things gre­at ar­tists, wri­ters and in­no­va­tors do dif­fe­rent­ly" går för­fat­tar­na

Dr Scott Bar­ry Kauf­man och Ca­ro­li­ne Gre­go­rie till bot­ten med kre­a­ti­vi­tet, upp­bac­ka­de av psy­ko­lo­gisk forsk­ning och neu­ropsy­ko­lo­gi. På vä­gen dö­das en och an­nan gam­mal myt. Som till ex­em­pel den där om att vi an­ting­en är kre­a­ti­va och spän­nan­de el­ler van­li­ga, trå­ki­ga. Helt fel – vi kan al­la lä­ra oss att ut­veck­la per­son­lig­hets­drag, va­nor och tan­ke­sätt som hjäl­per oss att kom­ma på nya idéer och tän­ka an­norlun­da.

STU­DI­ER HAR VI­SAT att per­so­ner som är ny­ska­pan­de an­sträng­er sig mer för att för­sö­ka tän­ka an­norlun­da när de job­bar med ett pro­blem än mind­re på­hit­ti­ga per­so­ner. Ju mer de an­sträng­er sig, desto bätt­re re­sul­tat!

Så, okej, det kan va­ra job­bigt att läg­ga pan­nan i dju­pa veck och verk­li­gen vri­da och vän­da på nå­got, men du be­hö­ver in­te va­ra en su­per­be­gåv­ning för att fixa det. Gans­ka skönt att hårt ar­be­te lö­nar sig även när det kom­mer till idéer, el­ler hur?

EN AN­NAN BRA sak är att det in­te ba­ra hand­lar om att su­per­fo­ku­se­rat job­ba direkt med frå­gan, upp­gif­ten el­ler pro­ble­met. Att di­stan­se­ra dig li­te och till­bringa tid ut­an­för själ­va ar­bets­zo­nen ger hjär­nan möj­lig­het att job­ba un­der­med­ve­tet, för att hit­ta de rät­ta kopp­ling­ar­na me­dan du gör an­nat. Och ja, det fun­kar! Man bru­kar kal­la det in­ku­ba­tion el­ler in­ku­ba­tions­tid.

Att ta en pro­me­nad, la­ga mat el­ler re­sa bort över hel­gen kan va­ra pre­cis vad du be­hö­ver för att knäc­ka den där idén el­ler lös­ning­en.

Vad som är vik­tigt att kom­ma ihåg är att kre­a­ti­vi­tet lå­ter lätt och här­ligt, men det är in­te all­tid så. Kre­a­ti­vi­tet är in­te all­tid be­kvämt, tvärtom krävs of­ta mas­sor av ar­be­te. Men al­la kan.

Kre­a­ti­vi­tet är in­te all­tid be­kvämt, tvärtom krävs of­ta mas­sor av ar­be­te.

Gra­ham Wal­las

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.