Vi­ta­min D-dags

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Sol­tim­mar­na blir fär­re och fram­åt hös­ten be­hö­ver du se över ditt in­tag av Vi­ta­min D, ett av få vi­ta­mi­ner vi ris­ke­rar att få i oss för li­te av.

Vi­ta­min D re­gle­rar krop­pens kalk­ba­lans. Det är vik­tigt för ditt im­mun­för­svar och tros kun­na fö­re­byg­ga oli­ka sjuk­do­mar. Dess­utom hjäl­per det krop­pen att ta upp and­ra vik­ti­ga äm­nen.

Snac­ka om su­per­vi­ta­min!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.