Höstens he­tas­te tren­der

Ny sä­song – nya vin­dar som blå­ser. Sha­peUps chefredaktör Ka­rin Nordin lis­tar tren­der­na det snac­kas om.

ShapeUp - - INNEHALL - av Ka­rin Nordin

Trä­nings­for­men: På sand

en se­nas­te fit­ness ha pen i os ng­e­les är sand trä­ning. Med punch­li­nen ”Soft sand, hard bo­di­es” mark­nads r nya it gym­met and o it­ness i sin verk­sam­het. Tan­ken är svet­tig, högin­ten­siv styr ke­trä­ning. San­den bi­drar med stär­kan­de mot­stånd och skon­sam dämp­ning.

moot­hi­en a e

Nu skif­tar vå­ra smoot­hi­es färg – från klart och fruk­tigt till mur­rigt och ned­to­nat. Tänk dig en fyl­lig smoot­hie på kaf­fe och ba­nan, ett per­fekt sätt att in­ta mor­go­nens kof­fe­in­dos.

Drin­ken: Blå­bärs­mar­ga­ri­ta

å and­ra livs­me­del är mer ute än lång­vä­ga su­per­bär, typ açai och go­ji. Nu hand­lar allt om nor­dis­ka go­ding­ar, som ling­on och blå­bär – än­nu nyt­ti­ga­re och mer kli­mats­mart. Den he­tas­te cock­tai­len gör du på just blå­bär.

Drin­kar med grön­sak­s­in­ne­håll är en an­nan trend. ler arer er­sät­ter rukt med smak­sätt ning­ar från pap­ri­ka, fänkål och majs. Toppen för dig som ald­rig va­rit ett fan av sö­ta cock­tails.

Ingre­di­en­sen: Kikärts­spad

Näs­ta gång du öpp­nar en burk kikär­tor, tänk ef­ter två gång­er in­nan du töm­mer den. En­ligt många ma­t­ex­per­ter och ve­ga­ner är spa­det som blir över helt ma­giskt att an­vän­da till mat­lag­ning och bak­ning. Känt som aqua­fa­ba el­ler, li­te enkla­re, kikärts­spad, kan det an­vän­das som ve­gansk er­sätt­ning för ägg och ägg­vi­ta i till ex­em­pel ma räng­er, cho­klad­mous­se, skum­mi­ga cock­tails, ai­o­li, pann­ka­kor och ma­jon­näs.

Tips! Ett ägg är un­ge­fär tre matske­dar ägg­vi­ta, så du kan en­kelt er­sät­ta var­je ägg med tre matske­dar kikärts­spad.

ru­kosten u ns

Om det är nå­got vi lärt oss på Pin­te­rest så är det att man kan g ra det mesta i en mu fins orm. Da­gens förs­ta mål är för­stås ing­et un­dan­tag. Bra ingre­di­en­ser är ägg, gre­kisk yog­hurt, ost och gr nsa­ker. ta­re mu fins med hav­re­gryn, anan, äpp­le och ka­nel el­ler bär pas­sar ock­så ut­märkt.

Trä­nings­klä­der­na: Mju­ka

Nu går vi mot en mju­ka­re och mer av­slapp­nad sil­hu­ett där m ukis ral­lan vin­ner ver kom pres­sions­tight­sen (som dock fort­fa­ran­de är över­lägs­na när vi snac­kar funk­tion).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.