In­ter­vju: Fan­ny Lyck­man

Bakom den coo­la ytan döl­jer sig en än­nu coo­la­re tjej, for­mad av den tuf­fa ridsports­värl­den. Må­na­dens om­slagstjej Fan­ny Lyck­man pra­tar om kropps­i­de­al, trä­ning och gym flir­tar rs k in­te ens .

ShapeUp - - INNEHALL - av Ka­rin Nordin foto Carl Klingspor art di r ectorCa­ro­li­ne Rosén sty­list An­ni­ka Nor­man hår och ma­ke­up Mia Hög­feldt

RU­BRI­KEN PÅ VOGUES STARTSIDA var ”Be bold this se­a­son” och per­so­nen i fokus Fan­ny Lyck­man från Ud­de­val­la. Det kom att bli det sto­ra ge­nom­brot­tet på hen­nes kar­riär.

– Jag ha­de va­rit i New York och postat li­te bil­der i blog­gen som van­ligt och så fick jag ett mejl från Vo­gue som vil­le gö­ra ett re­por­tage om skan­di­na­vis­ka trendset­ters. De frå­ga­de om de fick an­vän­da mi­na bil­der och mig som en sti­li­kon. Jag trod­de verk­li­gen att det var ett skämt och ut­gick från det, men vil­le in­te ta ris­ken att mis­sa chan­sen så jag sva­ra­de i al­la fall, minns hon när vi ses någ­ra år se­na­re i en fo­tostu­dio på Ös­ter­malm i Stock­holm.

Det var in­te ba­ra Fan­nys coo­la po­wer-stil som kän­des ny när hon dök upp i blogg­värl­den. Hen­nes sätt att blog­ga skilj­de sig ock­så från det van­li­ga. Hon skrev ingen­ting, för­u­tom ru­bri­ker och nå­gon en­sta­ka rad. Fokus var, och är fort­fa­ran­de, på bil­der­na, vil­ket grun­dar sig i ett stort fo­to­in­tres­se. På den ti­den, när topp­blog­gar­na fort­fa­ran­de kör­de Ip­ho­ne-bil­der, stack Fan­nys ge­nom­tänk­ta fo­ton ut.

– Ing­en blog­ga­de som jag och ing­en viss­te hel­ler rik­tigt vem jag var el­ler ens vil­ket land jag kom från, ef­tersom jag in­te skrev nå­got per­son­ligt.

När hon var 21 sa hon upp sig från job­bet som bu­tiks­chef på en Glit­ter-bu­tik i Stock­holm för att sat­sa allt på det eg­na va­ru­mär­ket. Idag re­ser hon jor­den runt i sitt jobb som mo­de­ent­re­pre­nör, sty­list och in­flu­encer. En dröm för många, men ock­så en ut­satt po­si­tion i en yt­lig bransch präg­lad av ex­trem kon­kur­rens.

– Mitt fokus just nu är att re­sa och byg­ga bu­si­ness kring mitt va­ru­mär­ke, in­te ba­ra blog­gen, sä­ger hon.

För om mo­de­blog­ga­re var det he­tas­te 2009 så är blog­gen idag ett slum­ran­de for­mat. Det vik­ti­ga är att va­ra ett starkt namn oav­sett me­di­e­ka­nal. Då vill

de sto­ra fö­re­ta­gen sam­ar­be­ta med dig, vil­ket be­ty­der myc­ket peng­ar.

Idag är Fan­ny en av Sve­ri­ges störs­ta in­flu­encers. Hon sä­ger att stäm­ning­en mel­lan de i toppen är ”rik­tigt bra nu­me­ra”.

– Men al­la har nog bli­vit mer själv­stän­di­ga, jag vet in­te om det be­ror på att vi bli­vit äld­re. Förr um­gicks blog­ga­re och in­flu­encers mer i grupp.

– Al­la är nog gans­ka hem­li­ga med sin bu­si­ness, men jag tror att vi al­la har kanske tre nä­ra som ock­så är sto­ra in­flu­encers, som vi kan ringa upp och verk­li­gen pra­ta med om det be­hövs. Det är rätt vik­tigt, ing­en an­nan kan ju rik­tigt för­stå.

SPORT OCH TRÄ­NING HAR ALL­TID

haft en sär­skild plats i Fan­nys liv. I sko­lan var hon tje­jen som gläns­te på id­rotts­lek­tio­ner­na och ha­de MVG i be­tyg. Hon bör­ja­de spe­la vol­ley­boll hem­ma i Ud­de­val­la som tolvå­ring och någ­ra år se­na­re blev det fotboll. Men det var rid­ning­en som hon fast­na­de för.

– Ridspor­ten har for­mat he­la mig som per­son. Att hål­la på med häs­tar krä­ver ex­tremt bra di­sci­plin, myc­ket tå­la­mod och men­tal styr­ka. Du får lä­ra dig att job­ba hårt. Om du är en van­lig små­stads­brud från en van­lig familj går det in­te att va­ra en lat hästtjej.

Fan­ny bör­ja­de ri­da när hon var fy­ra, fem år. In­tres­set väx­te och när hon fyll­de 14 flyt­ta­de fa­mil­jen ut på lan­det. Hon fick änt­li­gen sin förs­ta eg­na täv­lings­pon­ny. Kväl­lar­na till­bring­a­des i stallet och hel­ger­na på täv­ling­ar, fram­förallt i hopp­ning och fält­täv­lan (ridspor­tens kanske mest krä­van­de gren be­stå­en­de av de tre del­mo­men­ten ban­hopp­ning, dres­syr och ter­räng). Se­dan blev det spe­ci­a­lid­rotts­klass och häst­sports­gym­na­si­um. Fan­ny red flera häs­tar om da­gen, täv­la­de var­je helg. Men ef­ter gym­na­si­et loc­ka­de Stock­holm och ridstöv­lar­na byt­tes mot snea­kers från Adi­das och rid­hus­kväl­lar­na mot vin­kväl­lar på bal­kong­en i lä­gen­he­ten på Kungs­hol­men.

– Un­der he­la pe­ri­o­den som jag täv­la­de var jag ock­så väl­digt mo­de­in­tres­se­rad och det in­tres­set tog över allt mer. Jag kän­de att jag var fär­dig med he­la häst­gre­jen ef­ter tio jät­te­ro­li­ga år. Det är så kul att bo i stan och jag är ju en rik­tig stads­män­ni­ska ock­så på många sätt, det är svårt att kom­bi­ne­ra. Men visst sak­nar jag rid­ning­en och häs­tar­na ibland.

IN­TRES­SET FÖR EN AK­TIV

och häl­so­sam livs­stil fanns dock kvar.

– Se­dan jag slu­ta­de ri­da har jag mest trä­nat box­ning och på gym, gär­na med PT men in­te så myc­ket klas­ser. Jag gil­lar att trä­na själv, jag pre­ste­rar bätt­re då. Ing­en be­hö­ver pus­ha mig, jag tar i än­då.

Får du ald­rig gy­mång­est och strun­tar i att gå dit?

– Jo ibland, som när man kom­mit in i en då­lig pe­ri­od, man kanske har va­rit sjuk och haft ett up­pe­håll. Då kan det va­ra svårt att ta tag i det och kom­ma till­ba­ka. Jag bru­kar se till att skaf­fa en trä­nings­dejt så man in­te kan stäl­la in, det är bäs­ta sät­tet att få det att bli av.

Det snac­kas ibland om att gym­met är det nya kro­gen ur ragg­syn­punkt, men Fan­ny gil­lar in­te de där gymflir­tar­na.

– Nej, det är in­te okej. En gång stod jag på crosstrai­nern med en Ipad och kol­la­de ett av­snitt och så kom­mer en kil­le och knac­kar mig på ax­eln. Jag ger ho­nom en tyd­lig upp­ta­gen-sig­nal, men han fort­sät­ter än­då att in­si­ste­ra på att vi ska pra­ta, tills jag tar ut hör­lu­ren och då frå­gar han ”Är du sing­el?”. Så då­lig taj­ming, ha­ha. Jag kan för­stå att vis­sa kanske tyc­ker att det är kul, men känn av vi­ben.

Vad är må­let med din trä­ning?

– Att kän­na mig stark och hål­la mig i form. Jag mår så myc­ket bätt­re psy­kiskt och so­ver bätt­re när jag trä­nar.

Häl­sa och trä­ning har bli­vit ett jät­te­kon­cept i so­ci­a­la me­di­er. Vad tyc­ker du om det?

– Det är gans­ka bra, tyc­ker jag. Visst kan det dis­ku­te­ras kropps­i­de­al hit och dit, men den störs­ta is­su­en i värl­den är trots allt över­vikt och al­la pro­blem som föl­jer med det. Att folk strävar ef­ter en frisk kropp och en bra livs­stil kan in­te va­ra ne­ga­tivt.

Känner du ald­rig stress och press kring ut­se­en­det?

– Det gör vi nog al­la, men jag för­sö­ker att in­te fo­ku­se­ra överdrivet myc­ket på hur jag ser ut. Att sö­ka be­kräf­tel­se i ut­se­en­de fun­kar in­te. Om jag mår då­ligt av att föl­ja ett kon­to så av­föl­jer jag. Det är upp till mig vad jag vill se och mitt eget an­svar vil­ka jag väl­jer att föl­ja. Vis­sa blir jät­te­mo­ti­ve­ra­de av en viss typ av bil­der, and­ra mår då­ligt. Om man är vux­en så väl­jer man. När det kom­mer till yng­re per­so­ner är det för­stås mer kom­pli­ce­rat. Jag tror för­äld­rar be­hö­ver ta ett stort an­svar och pra­ta med si­na barn om det här.

Det har snac­kats länge om att vi rör oss bort från det en­si­di­ga, su­persma­la ide­a­let. Har du märkt av det?

– Ab­so­lut. När ins­ta kom så var trä­nings­kon­ton enormt sto­ra och de ex­tremt sma­la, välträ­na­de bru­dar­na var över­allt. Nu är det fit men kur­vig som gäl­ler istäl­let, Kar­dashi­an-gre­jen.

HÖ­GER SI­DA: Hoodie, Cham­pi­on/

W eek­day, 8 0 0 kr Tights, Soc/ Sta­di­um,

2 9 9 kr

FÖ­RE­GÅ ENDE SI­DA: opp, ashio­nable­fit, kr

Tights, Ni­ke, 3 0 0 kr vett­band, ike, kr Strum­por, Soc/ Sta­di­um, 7 9 kr

.. . . OM DU AR EN VAN­LIG. SMASTADSBRUD FRAN EN VAN­LIG.. FAMILJ GAR DET IN­TE ATT VA­RA EN LAT HASTTJEJ.

Är det in­te ba­ra än­nu ett svårupp­nå­e­ligt ide­al?

– Nej, jag ser det som att det har öpp­nat upp för fler kropps­i­de­al som in­te synts myc­ket i me­dia ti­di­ga­re. Det känns väl­digt po­si­tivt, och fler kan nog iden­ti­fi­e­ra sig med det kur­vi­ga ide­a­let.

FAN­NY HAR TES­TAT OLI­KA DI­E­TER

ge­nom åren, er­kän­ner hon. Vis­sa har fun­kat, and­ra in­te. Som de fles­ta har hon trött­nat på he­la di­et­kon­cep­tet.

– Al­la des­sa tren­der och råd med för­håll­nings­reg­ler... Det hand­lar nog egent­li­gen ba­ra om att hit­ta vad som fun­kar för dig, vad som får dig att må bra.

– Just nu är jag är in­ne i en pe­ri­od när jag fak­tiskt gil­lar att äta nyt­tigt. Sal­lad är helt är­ligt det bäs­ta jag vet. Jag har en fa­vo­rit som jag hit­tat på en re­stau­rang i LA. Den be­står av jord­gub­bar, avo­ka­do, kan­de­ra­de nöt­ter, tran­bär och kyck­ling.

Vil­ket är ditt bäs­ta trä­ningstips till al­la som vill kom­ma igång i höst?

– Köp snyg­ga trä­nings­klä­der så du blir mo­ti­ve­rad. För­sök få med en kom­pis och bör­ja med ett halvt pass. Du be­hö­ver in­te kö­ra tolv reps i fy­ra sets på sam­ma mus­kel­grupp. Kör så du känner dig duk­tig, in­te för långt och hårt i bör­jan, då kan det bli svårt att ta dig till­ba­ka.

När är du rik­tigt lyck­lig?

– När jag får va­ra fri och kan re­sa när jag vill, när jag får rå min egen tid. Fri­het för mig är att kun­na gö­ra vad jag känner för. Just nu är jag li­te in­ne på en upp­le­vel­segrej, jag vill ha även­tyr och se sa­ker. Jo, ab­so­lut, visst kan det ha att gö­ra med att jag är sing­el nu, man får ju ett an­nat fokus då. I vå­ras var jag i Kapsta­den med någ­ra kom­pi­sar. Vi gjorde allt, haj­ka­de i berg, kör­de fyr­hjul-ing­ar i ök­nen… Så­dant vill jag ha mer av i mitt liv, det är helt un­der­bart, tyc­ker jag.

.. DET AR UPP TILL MIG VAD JAG VILL SE OCH ..MITT EGET AN­SVAR.. VIL­KA JAG VALJER ATT FOLJA.

Om Fan­ny Ål­der: 27. Bor: Stock­holm. Gör: Mo­de­ent­re­pre­nör och in uencer. Kär­lek: Sing­el.

opp, ashio­nable­fit, kr oodie, ashio­nable­fit, kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.