Be­håll se­mesterglö­den

Se­mes­ter­sä­song­en r o fi­cie t ver en det be­ty­der in­te att du beh ver s ga ad ti din g ene o pre­cis he rån ta ien oo .

ShapeUp - - INNEHALL - av Ka­rin Nordin

Ol­ja in

Bronz a, bronz a, bronz a

Någ­ra da­gar på job­bet och an­sik­tet är blekt som mitt i vin­tern igen. Känner du igen dig? Du kan lätt fej­ka el­ler för­stär­ka och för­länga en brän­na ge­nom att mixa brun ut­an sol med din van­li­ga an­sikts­kräm. Kom­plet­te­ra och ma a med en fly­tan­de ron er som fus­kar fram fräsch färg i an­sik­tet. Av­slu­ta med någ­ra svep sol­pu­der.

Be­håll en air av som­mar

Fort­sätt att an­vän­da din som­ri­gas­te par­fym. Var­för? För att som­mar­par­fy­mer är härliga och för att den med störs­ta san­no­lik­het får dig, och din om­giv­ning, på gott hu­mör.

Na­tur­lig ma­ni­kyr

Finns det nå­got frä­scha­re än väl­må­la­de, jäm­na nag­lar i en däm­pad pa­stell­ny­ans? Låt di­na knal­li­gas­te färger vi­la till för­mån för mät­tat smuts­li­la, al­la ny­an­ser av bei­ge el­ler en lyx­ig ton av brun. För att be­hål­la den gyl­le­ne se­mester­lys­tern på he­la krop­pen är det fukt, fukt och åter fukt som gäl­ler. Hu­den ten­de­rar att bli ex­tra torr ef­ter en som­mar med sol, vind och vat­ten så slö­sa med ol­ja el­ler kräm var­je gång du du­schat. Sha­peUp äls­kar en lyx­ig, multi­funk­tio­nell skön­hets­ol­ja, vil­ken som helst, som fun­ge­rar bå­de på krop­pen och för att för­seg­la spre­ti­ga, tor­ra hår­top­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.