Kom till­ba­ka ef­ter kär­leks­kra­schen

Så går du vi­da­re när kär­le­ken krasch at

ShapeUp - - INNEHALL - av Han­na Svens­son

Det är tungt när det tar slut. Kom­mer du nå­gon­sin må bra igen? Sva­ret är ja. Så här ut­nytt­jar du ti­den ef­ter upp­brot­tet till att re­pa­re­ra själv­käns­lan och bli star­ka­re än nå­gon­sin.

AN­LED­NING­EN TILL ATT ETT för­hål­lan­de tar slut va­ri­e­rar. Al­la re­a­ge­rar dess­utom oli­ka på upp­brot­tet och sor­gen som föl­jer. För som­li­ga tar det läng­re tid att be­ar­be­ta den kra­scha­de kär­le­ken och bör­ja le­va igen, me­dan and­ra re­la­tivt snabbt ska­kar av sig det job­bi­ga och går vi­da­re. Men oav­sett or­sa­ken till att en kär­leks­re­la­tion spric­ker och oav­sett hur du han­te­rar det så är det säl­lan lätt att gå vi­da­re ef­ter en lång re­la­tion.

När ett för­hål­lan­de in­te tar slut för att ni växt isär ut­an på grund av nå­got mer trau­ma­tiskt, där du bli­vit svi­ken och tilli­ten ra­se­rats, är det of­tast som all­ra svå­rast. Känns det som om du ald­rig kom­mer att må bra igen? Tänk om. Med rätt fokus blir du star­ka­re än nå­gon­sin.

vsätt tid för dig själv

Älds­ta rå­det i boken? Det må va­ra hänt, men att in­ve­ste­ra tid i dig själv, med dig själv är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin ef­ter ett upp­brott. ”Va­då, det är väl ound­vik­ligt som ny­bli­ven sing­el, jag kom­mer va­ra en­sam­ma­re än nå­gon­sin” kanske du tän­ker. Visst, du har en po­äng. Du kom­mer till­bringa mer tid för dig själv. Men pre­cis som när du um­gås med en vän el­ler en part­ner är det skill­nad på tid och tid. Sat­sa på att få kva­li­tets­tid – med dig själv. Pre­cis som du och din part­ner pla­ne­ra­de trev­li­ga ak­ti­vi­te­ter till­sam­mans när ni var lyck­li­ga så ska du ock­så pla­ne­ra in så­dant du gil­lar att gö­ra, med dig själv.

Det är dags att åter­upp­täc­ka vad du gil­lar att gö­ra och vem du är när du um­gås med dig själv, di­na arn el­ler kom­pi­sar. å ut och fi­ka, r a grupp­trä­na (tips, få trä­nings­for­mer lär va­ra li­ka in­klu­de­ran­de som cross­fit , gå på mu­se­um, ligg hem­ma och läs el­ler kol­la se­ri­er och fil­mer. en und­vik att iso­le­ra dig, pla­ne­ra in mid­da­gar el­ler ute­kväl­lar med kom­pi­sar trots att det kan ta emot.

Vän­ta helst li­te med att bör­ja dej­ta se­ri­öst. Det här är en vik­tig tid un­der vil­ken du har chan­sen att växa och ut­veck­las myc­ket. En­ligt den ame­ri­kans­ka sa ten sycho­lo­gi­es vän­tar de fles­ta unge är tre må­na­der in­nan de bör­jar dej­ta igen.

eflek­te­ra kon­struk­tivt

Många av oss blir svart­vi­ta i vårt tan­ke­sätt när vi ge­nom­gått en se­pa­ra­tion. Fokus lig­ger allt­för of­ta på vems fel det var att kär­le­ken in­te höll. Det är okej att va­ra bit­ter, för­ban­nad och be­svi­ken och ja, kanske var din part­ner en rik­tig jäk­la idi­ot (grat­tis till att du slip­per ho­nom el­ler hen­ne nu och för all ram­tid . en chan­sen är trots allt etyd­ligt st rre att ni bå­da bär ett visst an­svar i den ha­ve­re­ra­de re­la­tio­nen. För­sök va­ra är­lig mot dig själv med vad du kun­de ha gjort an­norlun­da, hur du kun­de ha re­so­ne­rat och age­rat. Det hjäl­per dig att växa och för­änd­ras. Men ak­ta dig för att fast­na i själv­förakt och äl­tan­de, led­or­det här är just ”kon­struk­tivt”. Var för­stå­en­de och för­lå­tan­de mot dig själv, un­ge­fär som du skul­le ha va­rit mot en nä­ra vän som be­hö­ver stöd.

änk på allt du har fram­för dig

Kanske känns det hopp­löst med kär­lek just nu, som om du ald­rig kom­mer kun­na li­ta på en ny per­son igen. Det är lätt att tro att värl­den är falsk och ond, och att al­la ba­ra svi­ker. Tänk istäl­let att du nu är li­te mer kär­lekss­mart. Du har fak­tiskt lärt dig myc­ket, om än omed­ve­tet och trots att du haft det job­bigt. Om en tid, när allt klar­nat li­te och du ha t tid att re­flek­te­ra, kom­mer du in­se att du nu vet vad som verk­li­gen är vik­tigt för dig i ett för­hål­lan­de, vad du in­te är be­redd att kom­pro­mis­sa med och vad som kanske är av mind­re be­ty­del­se. Tänk på hur skönt det är att du nu slip­per al­la job­big­he­ter som var för­knip­pa­de med ditt gam­la för­hål­lan­de.

När du väl träf­far nå­gon igen är du mer med­ve­ten om di­na bris­ter och be­hov och till­räck­ligt stark att ut­tryc­ka dem och stäl­la krav, vil­ket är en stor för­del.

å, tänk ram­åt. e ditt rflut­na som en styr­ka, hur tufft det än va­rit och hur mörkt det än känns. Låt in­te den gam­la hjär­tesor­gen hind­ra dig från att upp­le­va kär­lek­slyc­ka igen. Kom ihåg: Du är värd så myc­ket bätt­re. Även­ty­ret vän­tar runt hör­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.