Tantra­sex, in­te ba­ra för tan­ter

Nej, tantra­sex är in­te ba­ra för ste­la par i öv­re me­del­ål­dern på jakt ef­ter en nytänd­ning. Här är din gui­de till en in­tim, su­per­sen­su­ell och själv­ut­veck­lan­de upp­le­vel­se.

ShapeUp - - INNEHALL - av Han­na Svens­son

Tantriskt sex, el­ler ba­ra tant­ra, är en mo­dern väst­lig va­ri­ant av ett in­diskt sex­kon­cept. Of­ta kopp­las tant­ra ihop med new age-tolk­ning­ar av hin­du­is­tiskt och bud­dis­tiskt tant­ra och ses som en slags he­lig sex­u­al­rit, fa­stän det kanske har li­te med den ur­sprung­li­ga tantran att gö­ra. I dag ses of­ta all form av spi­ri­tu­ell sex som tant­risk och of­ta är må­let att lyf­ta del­ta­gar­na till en hög­re, spi­ri­tu­ell ni­vå. Tyc­ker du att det låter flum­migt? Det be­hö­ver det ab­so­lut in­te va­ra.

Om vi ska för­enk­la kon­cep­tet li­te kan man sä­ga att tantra­sex fo­ku­se­rar på in­ti­mi­tet och mind­ful­ness för att nå njut­ning. Det hand­lar om att läm­na gam­la fö­re­ställ­ning­ar, osä­ker­het, själv­med­ve­ten­het och oro

Det hand­lar om att läm­na gam­la fö­re­ställ­ning­ar, osä­ker­het, själv­med­ve­ten­het och oro bakom dig och föl­ja krop­pens egen rytm.

bakom dig och föl­ja krop­pens egen rytm, be­fri­as från stress, ta det lugnt och få en djup kon­takt med dig själv och din part­ner.

En re­la­tivt van­lig miss­upp­fatt­ning är att tant­ra skul­le va­ra nå­gon form av re­li­gi­on, vil­ket av­fär­das be­stämt av

Bar­ba­ra Car­rel­las, för­fat­ta­re och re­la­tions­gu­ru från New York, USA.

– Tant­ra är in­te en re­li­gi­on, låt mig slå fast det di­rekt. Då ha­de jag själv in­te äg­nat mig åt det. I en re­li­gi­on mås­te du föl­ja be­stäm­da reg­ler och krä­ver att du föl­jer en ledare el­ler en grupp. I tant­ra är det pre­cis tvärtom. Du öpp­nar dig för ener­gi­er i din egen kropp. Det en­da som krävs är att du är öp­pen. Vem som helst kan öva själv, till­sam­mans med and­ra el­ler med nå­gon mer er­fa­ren, för­kla­rar hon.

Och egent­li­gen hand­lar in­te tant­ra främst om sex ut­an om en in­tim prak­tik. I tantran finns ing­et mål att nå or­gasm el­ler ha pe­ne­tre­ran­de sex – dock le­der tantran of­ta till det än­då. För att ni in­te kan hål­la er, helt en­kelt.

Här är någ­ra tips för dig som vill tes­ta.

Det vik­ti­ga med tant­ra är när­va­ron och kon­tak­ten med dig själv och din part­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.