Äter du glu­ten­fritt i onö­dan?

Är du en av al­la som dis­sar glu­ten ut­an att ha ta­git re­da på var­för? Kanske dags att tän­ka ett varv till?

ShapeUp - - INNEHALL - av Ka­rin Nordin

I EN STUDIE OM HUR oli­ka livs­me­del på­ver­kar ma­gen fick man ett in­tres­sant re­sul­tat. I stu­di­en, som ge­nom­för­des vid Oslo Uni­ver­si­tet, del­tog 65 per­so­ner som di­a­gnos­ti­se­rats med IBS. Al­la miss­tänk­te pro­te­i­net glu­ten som bo­ven i dra­mat och samt­li­ga ha­de bör­jat fa­sa ut glu­ten ur kos­ten. Al­la var eni­ga om att de måd­de bätt­re.

Un­der en tre­vec­kors­pe­ri­od fick de äta mat med fruk­ta­ner en vec­ka, mat med glu­ten en vec­ka och en pla­ce­bo­di­et i en vec­ka, ut­an att få ve­ta vad de åt.

Re­sul­ta­tet vi­sa­de ing­et sam­band mel­lan glu­ten och mag­pro­blem – tvärtom, fak­tiskt. He­la 27 av de 66 del­ta­gar­na måd­de som bäst när de åt kost med glu­ten.

Att äta glu­ten­fritt är dock en trend som in­te vi­sar någ­ra tec­ken på att brom­sa in.

– Det har länge va­rit tren­digt att ute­slu­ta livs­me­del el­ler he­la livs­me­dels­grup­per ur vår kost, sä­ger Ema­nu­el Wid­mark, nä­rings­fy­si­o­log.

– På åt­ti­o­ta­let var det fett, se­dan var det kol­hyd­ra­ter, och nu på 2010-ta­let är det glu­ten och lak­tos. Det be­ror på att män­ni­skor har pro­blem med vikt, må­en­de och mage och då blir det lätt att dra slut­sat­ser i stil med ”det är för att jag äter glu­ten”. Man vill ha nå­got att skyl­la si­na häl­so­pro­blem på, men i själ­va ver­ket be­ror det of­ta på en crap­py livs­stil där man kanske in­te om­sät­ter all ener­gi man be­hö­ver.

Ema­nu­el Wid­mark var­nar för att själv­di­a­gnos­ti­se­ra och själv­mant bör­ja ute­slu­ta livs­me­del el­ler he­la livs­me­dels­grup­per, då ris­ke­rar du att gå mis­te om vik­ti­ga nä­rings­käl­lor sam­ti­digt som du in­te får ve­ta den egent­li­ga or­sa­ken till di­na pro­blem.

– Om du har pro­blem med ma­gen så bör du ta re­da på vad som är den bakom­lig­gan­de or­sa­ken. Många kan re­a­ge­ra på ve­te­pro­duk­ter ut­an att va­ra in­to­le­ran­ta om de till ex­em- pel har en ir­ri­te­rad el­ler in­flam­me­rad tarm. Det är in­te ve­tets el­ler glu­te­nets ”fel”, det kan va­ra en rad oli­ka an­led­ning­ar till en in­flam­me­rad tarm, för­kla­rar Ema­nu­el.

HAN ME­NAR OCK­SÅ ATT det är en miss­upp­fatt­ning att många skul­le må bätt­re av en glu­ten­fri kost­håll­ning.

– Med un­dan­tag för de få pro­cent som har en in­to­le­rans el­ler är käns­li­ga mot glu­ten­pro­te­in så har vår kropp inga pro­blem att bry­ta ned det­ta pro­te­in med de en­zy­mer som finns i vår mag-tarm­ka­nal, sä­ger han.

Och det finns de­fi­ni­tivt för­de­lar med glu­ten, som för­tjä­nar att lyf­tas i vår tids ut­bred­da an­tig­lu­te­ne­pi­de­mi.

– Sä­desslag som in­ne­hål­ler glu­ten är of­ta bra käl­lor till fi­ber, järn och fo­lat. De som av me­di­cins­ka skäl äter en glu­ten­fri kost be­hö­ver där­för tän­ka på att få i sig des­sa äm­nen från and­ra livs­me­del där bra al­ter­na­tiv till sä­dess­la­gen är till ex­em­pel qui­noa, rå­ris och po­ta­tis.

Man vill ha nå­got att skyl­la si­na häl­so­pro­blem på, men i själ­va ver­ket be­ror det of­ta på en crap­py livs­stil där man kanske in­te om­sät­ter all ener­gi man be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.