Hell­re stark än smal

I en av Sve­ri­ges störs­ta trä­nings­blog­gar får du föl­ja Sa­ra i lö­par­spå­ret och på cy­keln i den tuf­fas­te ter­räng­en. För Sa­ra lig­ger fokus på styr­ka och trä­nings­gläd­je.

ShapeUp - - INNEHALL - av Anna Sun­de­s­ten f ot o Stefan Jer re­vång

För Sa­ra Rön­ne sit­ter styr­kan i att va­ra välträ­nad och själv­stän­dig – in­te i vik­ten. Hon dri­ver en av Sve­ri­ges

häl­so­blog­gar: Trä­nings­gläd­je. Där får vi föl­ja hen­nes fram­fart i lö­par­spå­ret, ner­för skid­bac­ken och på cy­keln. Kort och gott: Sa­ra äls­kar att hål­la igång.

– Jag tyc­ker att ju mer man trä­nar, desto mer fo­ku­se­rar man på funk­tion i stäl­let för yta. Man blir tack­sam över hur myc­ket krop­pen kla­rar av. Jag äls­kar att min kropp är stark och att den or­kar så pass myc­ket som den gör, sä­ger hon.

Att va­ra stark är det nya ”svar­ta” i trä­nings­kret­sar – ett ide­al som Sa­ra väl­kom­nar.

– De se­nas­te åren har myc­ket för­änd­rats till det po­si­ti­va. För­ut skul­le man va­ra slim­mad, to­nad och smal. Nu ska man hell­re va­ra stark. Styr­kan ger ock­så stör­re ut­rym­me för olik­he­ter i hur vi ser ut, vil­ket är bra. Man be­hö­ver in­te se ut på ett visst sätt för att hål­la på med trä­ning, sä­ger hon.

Men visst finns det per­so­ner med för­ut­fat­ta­de meningar, me­nar Sa­ra.

– Ef­tersom jag in­te är jät­tesmal kan jag ibland mär­ka att folk kanske in­te pra­tar trä­ning med mig det förs­ta de gör. När man träf­far en per­son för förs­ta gång­en bil­dar man ju sig en upp­fatt­ning kring hur per­so­nen ser ut. Och då kanske man in­te tror att jag hål­ler igång så pass myc­ket som jag gör. ”Jaså, spring­er du”, har jag fått hö­ra till ex­em­pel, be­rät­tar Sa­ra.

SJÄLV SER HON UPP till kvin­nor som går utan­för kropps­i­de­a­let – och vå­gar vi­sa sig star­ka och stol­ta.

Till dig som känner dig osä­ker med din kropp har hon någ­ra råd:

– Av­följ kon­ton i so­ci­a­la me­di­er som ger dig då­lig käns­la när det kom­mer till ditt ut­se­en­de. Fun­de­ra ock­så på om de tan­kar du tän­ker om dig själv är vad du skul­le tän­ka om nå­gon an­nan. Tro­ligt­vis in­te. Det är ett bra sätt att upp­täc­ka hur hård du är mot dig själv. Men för Sa­ra är egent­li­gen ytan just ba­ra yta. – För mig är det en styr­ka i att va­ra välträ­nad och kla­ra sig på egen hand. Dess­utom kan man ju mä­ta häl­sa i så myc­ket mer än vad man väger. Man kom­mer långt på att va­ra stark och ak­tiv. Hon tror även att trä­ning kan ge själv­för­tro­en­det en boost.

– Jag tyc­ker att man får en spe­ci­ell ”glow” av att trä­na, och den för­med­lar man ut­åt. Man får en bätt­re själv­käns­la helt en­kelt, sä­ger hon. När Sa­ra själv trä­nar är det fokus på gläd­je.

– Jag äls­kar att va­ra ut­om­hus så det blir myc­ket löp­ning, cyk­ling och ski­dåk­ning. Ibland går jag ba­ra ut och kör styr­ka på en park­bänk el­ler gör någ­ra öv­ning­ar med en me­di­cin­boll. Det ska va­ra en­kelt och gär­na ge styr­ka, kon­di­tion och ut­hål­lig­het. Men mitt främs­ta fokus är att trä­ning­en ska va­ra ro­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.