”Där­för spring­er vi”

Vi lä­ser of­ta om hur eli­ten spring­er, me­dan al­la van­li­ga lö­pa­re lätt ham­nar i skymun­dan. Dags att änd­ra på det – Sha­peUp gav sig ut i lö­par­spå­ret.

ShapeUp - - INNEHALL - t ext och f ot o Carl Klingspor

Em­ma Blomberg

Var­för bör­ja­de du springa?

– Jag bör­ja­de när jag var 15 un­ge­fär. Jag höll på med någ­ra spor­ter då, och bör­ja­de springa när det var som­marup­pe­håll. Ef­ter ett par run­dor var jag fast.

Vad är det bäs­ta med löp­ning?

– Det får mig att stres­sa ner och jag blir all­tid glad av en löprun­da.

Hur mo­ti­ve­rar du dig själv?

– Känns det job­bigt tän­ker jag på hur skönt det kom­mer va­ra när jag väl är ute i spå­ret – och hur pigg jag kom­mer kän­na mig ef­teråt. Väger jag det mot hur jag kom­mer må av att in­te springa är va­let gans­ka själv­klart. Jag för­sö­ker se lö­par­pas­sen som en ru­tin, som att bors­ta tän­der­na, sna­ra­re än en ex­tra sak att boc­ka av på att-gö­ra-lis­tan. Då går det lik­som av ba­ra far­ten.

Har du nå­got mål?

– Nej, jag spring­er för att det är ro­ligt och för att jag mår bra av det. Så, må­let är väl att fort­sät­ta så.

Vil­ka skor spring­er du i?

– Sauco­ny Free­dom ISO.

Bet­ti­na Brink

Var­för bör­ja­de du springa?

– För att må bra.

Vad är det bäs­ta med löp­ning?

– Just det att man mår så bra av det, bå­de un­der och ef­ter ett pass.

Hur mo­ti­ve­rar du dig själv?

– Jag vet in­te. Det är mest om jag haft up­pe­håll en tid, då kan det va­ra li­te tungt att kom­ma igång men då vet jag att re­dan vid and­ra pas­set går det så myc­ket lät­ta­re. Det är okej om det är li­te tungt ibland.

Har du nå­got mål?

– Nej, in­te di­rekt.

Vil­ka skor spring­er du i?

– Jag spring­er all­tid i Asics Kay­a­no.

Lie­sel Klemc­ke

Var­för bör­ja­de du springa?

– Jag bör­ja­de springa re­dan 1994. Jag ha­de en vän som var ten­nisspe­la­re, blev in­spi­re­rad och vil­le kom­ma i form och få musk­ler som hon. Löp­ning kanske in­te är det bäs­ta då, ha­ha, men det pas­sar mig myc­ket bra.

Vad är det bäs­ta med löp­ning?

– Löp­ning är min me­di­ta­tion, ett sätt att slapp­na av.

Hur mo­ti­ve­rar du dig själv?

– Jag vet att jag mår så myc­ket bätt­re ef­teråt. Men jag tving­ar ald­rig mig själv, det tyc­ker jag tar bort gläd­jen.

Har du nå­got mål?

– Ja, ma­rat­hon i oli­ka län­der. Jag har gjort någ­ra re­dan. Ti­den är dock in­te vik­tig för mig.

Vil­ka skor spring­er du i?

– Mi­zu­no.

Em­my Da­ni­els­son

Var­för bör­ja­de du springa?

– Det är ett en­kelt sätt att rö­ra sig och det är gra­tis. Jag spring­er in­te så re­gel­bun­det, det går i pe­ri­o­der.

Vad är det bäs­ta med löp­ning?

– Att man får ren­sa tan­kar­na och att man kom­mer ut i na­tu­ren. Det är li­te me­di­ta­tivt.

Hur mo­ti­ve­rar du dig själv?

– Jag trä­nar på flera oli­ka sätt så jag rör gans­ka myc­ket på mig över­lag. Jag tyc­ker in­te jag be­hö­ver så myc­ket mo­ti­va­tion. Känner jag in­te för att springa så gör jag in­te det.

Har du nå­got mål?

– Nej, jag trä­nar ba­ra för att må bra.

Vil­ka skor spring­er du i?

– Ett par gam­la Ni­ke Vo­me­ro 9. De fun­kar bra för mig, men jag vet in­te ens om de är lö­par­s­kor, ha­ha.

Mol­ly Gyl­len­krok

Var­för bör­ja­de du springa?

– Jag tyc­ker det är en här­lig trä­nings­form som man kan gö­ra var som helst. Jag sprang myc­ket kort­di­stans när jag var yng­re och var gans­ka bra på det.

Em­ma Blomberg

e na rink

Mol­ly Gyl­len­krok

ie­sel lemc­ke

Em­my Da­ni­els­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.