Frå­ga sty­lis­ten

Sty­lis­ten Isa­bel­le Håwi de­lar med sig av si­na mo­de- och skön­hets­tips. sha­peup@fab.se, märk mej­let "Stil".

ShapeUp - - INNEHALL -

Höstens snea­kers

Jag skul­le vil­ja ha tips på enk­la, stil­re­na snea­kers som pas­sar till var­dags. Inga möns­ter el­ler star­ka färger ut­an en­kelt och ned­to­nat. Och så und­rar jag hur jag snyg­gast mat­char mi­na snea­kers i höst? Olga

SVAR: Jag tyc­ker det är su­persnyggt att klä ner en an­nars gans­ka upp­klädd look och då är snea­kers pre­cis vad som be­hövs. Bär dem till ko­stym­byxa och si­den­blus, en svart klän­ning och ka­vaj el­ler ihop med en vad­lång kjol. Här kom­mer ett gäng stil­säk­ra tips på snea­kers som fun­kar li­ka bra till ko­sty­men som till klän­ning­en.

nygg yo­ga-out­fit

Jag vet att yta in­te är det vik­ti­gas­te men jag blir myc­ket mer mo­ti­ve­rad när jag känner mig snygg på trä­ning­en. Nu ska jag bör­ja med yo­ga mer på all­var, för jag har upp­täckt att jag äls­kar det. Be­hö­ver din hjälp att s tta ihop en gr out­fit. ad s a man ha på sig? Vil­ka mär­ken är bra? Li­na

SVAR: Jag är ock­så en yo­gatjej, trä­nar dock mest bikram så för mig blir det så mi­ni­malt med klä­der som möj­ligt. När det gäl­ler yo­ga­klä­der så äls­kar jag Ca­sall, Filip­pa K och Drop of Mind­ful­ness. De hål­ler bra kva­li­tet och kla­rar många tvät­tar.

Att mat­cha ton i ton är väl­digt snyggt. Jag sat­sar näs­tan all­tid på yo­ga­tights med hög mid­ja för jag äls­kar sil­hu­et­ten man får. Här kom­mer någ­ra yo­gaplagg som jag gär­na läg­ger van­tar­na på i höst! Na­mas­te!

am­ma out­fit vid flera till­fäl­len okej el­ler nej

Nu be­hö­ver jag li­te råd. Ef­tersom jag helst läg­ger peng­ar på trä­ning­s­och var­dags­klä­der så har jag in­te s rs i t ånga estout­fits. et r ite ta­bu har jag för­stått... Att al­la har sett de tre en­da klän­ning­ar jag äger. Vad tyc­ker du – är det okej att kö­ra sam­ma? Ano­nym

SVAR: Jag tyc­ker ab­so­lut in­te det är ta­bu att an­vän­da sam­ma, sär­skilt in­te i en tid där vi verk­li­gen över­kon­su­me­rar. Jag tyc­ker istäl­let att du ska sat­sa på att va­ri­e­ra hur du sty­lar des­sa tre klän­ning­ar. Nu vet jag ju in­te vad det är ex­akt för mo­del­ler el­ler stil, men sat­sa på att till ex­em­pel ha en t-shirt un­der en slip-klän­ning, kör en blus över och gör om klän­ning­en till kjol och topp. et finns oänd­ligt många m lig­he­ter, en out­fit år lätt en an­nan käns­la med hjälp av nya smyc­ken, ac­ces­so­a­rer och skor.

Vill ha so­ti­ga ögon

et r så ne­pigt att å ti en sn gg sot­ning, tyc­ker jag. Har du nå­got bra tips? Vo­re så glad om du kun­de tip­sa mig om en skug­ga som pas­sar bra. Och så und­rar jag om man ska ha ka­jal ock­så? Fa­ranak

SVAR: Mitt bäs­ta tips för en bra sot­ning är att öva, öva, och öva! Ett bra råd är att ki­ka på youtu­be-tu­to­ri­als och sen ta dig tid att le­ka runt och so­ta länge för att få till det per­fekt.

Re­kom­men­de­rar även en bra bors­te som lätt job­bar med skug­gor­na, sud­dar ut lin­jer och tar upp pig­men­tet i fär­gen. Jag tyc­ker om att so­ta i bru­na och guld­i­ga to­ner då jag kan tyc­ka att svart blir för hårt. Ka­jal el­ler in­te är en smak­sak. Pro­va dig fram. Practice ma­kes per­fect! Lyc­ka till!

Kei­ra Knight­ley i snygg sot­ning som ra­mas in med svart ey­e­li­ner.

Grön moc­ka, Bil­li Bi, 1 550 kr

Ljus­ro­sa, Sko­punk­ten, 349 kr.

Grå moc­ka, Nil­son sho­es, 899 kr.

Sam Snea­kers, Ho­pe, 1 900 kr.

Vi­ta, in o, 399 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.